2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri!

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri, 17 Ağustos 2013 tarihinde 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor. İşte bina metrekare inşaat bedelleri...

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri!

Kategori: Emlak Terimleri

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri!

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri, 17 Ağustos 2013 tarihinde 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  Emlak  Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor.


Tebliğte yer alan esaslara göre, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payıdeğeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.


Öte yandan, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin birinci fıkrasında Bayındırlık ve İskân Bakanlığına yapılan atıfların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.


Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2014 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.


2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri için tıklayın.

 


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ