Adres değişikliği nasıl yapılır?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişikliği nasıl yapılır? Adres değişikliği bildirim süresi ne kadardır? Adres beyanında bulunmama cezası ne kadardır?

Adres değişikliği nasıl yapılır?

Kategori: Emlak Terimleri

Adres değişikliği nasıl yapılır?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 ve 51 inci maddeleri uyarınca, yerleşim yeri adres değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüklerine, adrese dayalı hizmet veren kurumlara (su idaresi gibi) ya da dış temsilciliklere bildirilir.


Yukarıda da belirttiğimiz gibi adres değişikliği bildirim süresi yirmi beş iş günü olarak belirleniyor. Peki ikamet tezkeresine sahip yabancılar adres değişikliklerine ilişkin beyanlarını nereye bildirebilirler?


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 8 inci maddesi ve Türkiye’de Oturan Yabancıların Nüfus Kayıtlarının Tutulması Hakkındaki Yönetmeliğin 22 nci maddesi gereğince yabancılar, yerleşim yeri adreslerine ilişkin değişiklikleri yirmi iş günü içinde nüfus müdürlüğüne bildirirler.


Yurt dışında yaşayan vatandaşlar adres beyanında nasıl bulunabilir?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 50 inci maddesinin ikinci fıkrası “Yerleşim yeri adreslerinin tutulmasında kişilerin yazılı beyanı esas alınır. Bildirim nüfus müdürlüklerine ve dış temsilciliklerimize adres beyan formuyla yapılır.” Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası “Dış temsilciliklere verilen adres beyan formları Genel Müdürlüğe elektronik ortamda veya nüfus kaydının bulunduğu yerin nüfus müdürlüğüne form olarak gönderilir. Dış temsilciliğin bulunmadığı ülkelerdeki vatandaşların adres bildirimleri Genel Müdürlüğe posta ile gönderilebilir ya da elektronik ortamda yapılabilir.” hükmündedir.


Adres beyanında bulunmama cezası ne kadardır?


5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereğince, 2010 yılı için adres bildirimlerinin süresi içinde yapılmaması halinde 329,00 TL, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde ise, 660,00 TL idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.


İdari para cezalarının oranları nasıl tespit edilir?

14/11/2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 392 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde 2009 yılı için “yeniden değerleme oranı” %2,2 olarak belirlenmiştir.


5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 inci maddesinin yedinci fıkrası gereğince idari para cezaları her takvim yılı başında geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında arttırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.Adres değişikliği dilekçesi!
Adres değişikliği mevzuatı!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ