Ankara'da icradan 704 bin TL'ye satılık gecekondu!

Ankara 22. İcra Müdürlüğü; Ankara'da bulunan 704 bin 900 TL'lik gecekondu vasıflı yapıyı satıyor. Gecekondunun ihalesi 2 Mayıs 2011 günü 10.45'te yapılacak

Ankara'da icradan 704 bin TL'ye satılık gecekondu!

 
T.C  Ankara  GAYRİMENKUL SATIşž (22) İCRA MÜDÜRLÜGU'NDEN TAşžINMAZIN AçIK ARTTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen gayrimenkulun cinsi, kıymeti, evsafı Satış şžartları:
Ankara ili Mamak ilçesi Peyami Sefa mahallesi Dereboyu caddesi hissedara ait 8 kapı nolu 1 bodrum kat +zeminkat + 2 normal katlı 228 m2 inşaat alanlı yapının, 125 m2 sinin dava konusu parsel içinde kaldığı tesbit edilen bodrum katı daire ve depolar, zemin katta dükkan ve işyeri normal katlan konut olarak kullanılan yapı ile hissedarlara ait olmayan 15 kapı nolu tek katlı gecekondu tarzında inşa edilmiş yapının 76 m2' lik kısmı ile 14 m2'lik müştemilatının dava konusu parsel içerisinde kaldığı bilirkişilerce tesbit edilen yapı ve müştemilatının bulundukları yerlere rastlayan imann 36843 ada 5 parselini teşkil eden 828 m2 miktanndaki arsa vasıflı taşınmaz ve üzerinde bulunan muhtesatlan ile birlikte hissedarlar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık artırma suretiyle satılacaktır.

Gayrimenkulun geniş evsafı dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.

İMAR DURUMU : Yola mesafesi 5.00m, İnşaat cephesi ve derinliği, inşaat tarzı krokide, kat adedi bodrum hariç 5 kat saçak seviyesi Hmax: 15.50 M, olduğu bildirilmiştir.

NOT: Taşınmazın hissedarı olup adresi tesbit edilemeyen ve kendisine tebligat yapılamayan hissedar Turan ÜLÜ'ye işbu
satış ilanının tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
TAKDİR OLUNAN KIYMETİ: 704.90O,00.TL %18 KDV Alıcıya aittir

1 -Satış 02 /05 /2011 günü saat 10.45'dan 10.55 -kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda açık artırma sureti ile yapılacaktır.
,Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranm taahhüdü baki kalmak şartıyla, gayrimenkul 12 /05 /2011 -günü saat 10.45'dan 10.55 -kadar Ankara Adliyesi Mezat Salonunda ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemiş ise gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.

2-  Açık artırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen 'kıymetin % 20 si nispetinde nakit pey akçesi (TL) yada bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz (Dosya numarası belirtilerek) teminat mektubunu vermeleri gerekmektedir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga vergisi, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş  Emlak  vergi borçlan, Tellaliye resmi ile satıcı adına'tahakkuk edecek tapu harçlan satış bedelinden ödenir. Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3-  İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin, varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dahil olan iddialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksi takdirde, haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-  Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile, satış bedelini derhal veya İİK 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır. '

5-Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale karan ftsh olunarak, kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arzetmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona,-razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkanlır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddedeki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedelle son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludur. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın İcra Müdürlüğünce tahsil olunur.

6-  şžartname ilan tarihinden itibaren Müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örnek gönderilebilir.

7-  Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/117.İşž, sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur. (İc. İf. K. 126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27  (www.bik.gov.tr) Basın : 86956

DOSYA NO: 2009/117.İşž

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ