Apartman yönetimine dava!

Hangi durumlarda kat malikleri kurulu apartman yönetimine dava açılabiliyor? Hangi durumlarda hakimin müdahalesi istenebiliyor?: Kanuna göre, yönetimin görevlerini yerine getirmemesi durumunda apartman yönetimine dava açılabiliyor...

Apartman yönetimine dava!

Kategori: Emlak Terimleri

Apartman yönetimine dava!

Apartman yönetimininin sorumluluklarını ve görevlerini yerine getirmemesi durumunda kat malikleri kurulu, yöneticiye ihtar göndererek uyarıda bulunabilir. Ancak, yönetimin bir denetçisi olması durumunda bu işi denetim yapar.


İhtardan sonra yönetimin aynı şekilde devam etmesi; görev ve sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda apartman yönetimine dava açılabiliyor.


Bunun dışında, kat malikleri toplantısında alınan kararlarda; aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabiliyor. Konu ile ilgili Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan esaslar aşağıda sıralanıyor:


Hakimin müdahalesi: 

Madde 33 – (Değişik birinci fıkra: 14/11/2007-5711/17 md.) Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32 nci madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden başlayarak bir ay içinde, toplantıya katılmayan her kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak altı ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh mahkemesine iptal davası açabilir; kat malikleri kurulu kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. 


Kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. 

 

Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, bu kanuna ve yönetim planına ve bunlarda bir hüküm yoksa, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tesbit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesi lüzumunu ilgiliye tefhim veya tebliğ eder. 

 

Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, ikiyüz elli Türk Lirasından ikibin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 25 inci madde hükmü saklıdır. 
Apartman yönetiminin sorumluluğu!
Apartman yönetiminde karar alma!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ