Arnavutköy Belediyesi'nden Bolluca'da satılık arsa!

 Arnavutköy Belediyesi Bolluca bölgesinde yer alan 7 bin 575 metrekare yüzölçümündeki arsayı satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı

Arnavutköy Belediyesi'nden Bolluca'da satılık arsa!

 Arnavutköy Belediyesi Bolluca bölgesinde yer alan 7 bin 575 metrekare yüzölçümündeki arsayı satmak üzere ihale düzenlediğini açıkladı.

İmar planlarında ticaret alanı olarak görünen arsanın üzerinde işgal bulunmazken tahmin bedelinin 3 milyon 30 bin lira, geçici teminatının da 90 bin 903 lira olduğu açıklandı. İhale, 29 Eylül 2011 tarihinde Arnavutköy Belediyesi 'nde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

TAşžINMAZMAL SATILACAKTIR
Arnavutköy Belediye Başkanlığından:
MADDE 1 - Aşağıda özellikleri belirtilen Arnavutköy Belediyesi mülkiyetindeki taşınmaz, yapılacak ihale ile satılacaktır. İhale, 'M. Akif Ersoy Mh. Atatürk Caddesi, No:79 / ARNAVUTKÖY' adresindeki Arnavutköy Belediyesi Taşoluk Hizmet Binasındaki Encümen Odasında, Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. maddesi uyarınca 'Kapalı Teklif Usulü' artırma suretiyle yapılacaktır. şžartname bedeli 150.- (Yüzelli) TL olup, Arnavutköy Belediyesi  Emlak  ve İstimlak Müdürlüğü 'nden temin edilebilir.

S.N.  Bölge  Ada  Parsel  Alanı (m2)  İmar Durumu  İşgal Durumu  Muhammen Bedeli (TL)  Geçici Teminat
(TL)  İhale Tarihi ve Saati
1  Bolluca  437  5  7575,30  Ticaret T2 Emsal E=0,25  Yok  3.030.120,00  90.903,60  29.09.2011 13.00

MADDE 2 - İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.
MADDE 3 - İhaleye Katılabilecekler: Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74'ncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.
MADDE 4 - İhaleye Katılamayacaklar: 2886 sayılı kanunun 6. Maddesinde yazılı kimseler ile 83. Maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunursa, ihale bozularak muvakkat teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele feshedilerek kesin teminatı irad kaydedilir.
MADDE 5 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İdarenin ve Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
MADDE 6 - İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla;
A) GERçEK KİşžİLERDEN :
1 - İkametgah belgesi,
2 - Nüfus cüzdan sureti,
3 - Noter tasdikli imza beyannamesi,
4 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
5 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
6 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
7 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
B) TÜZEL KİşžİLERDEN :
1 - İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2 - Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3 - Geçici teminat mektubu veya makbuzu, şartname bedeli makbuzu
4 - Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
5 - Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
6 - Belediyeye herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış belge (6183 sayılı kanunun 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.)
C) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
MADDE 7 - Geçici teminat: Muhammen bedel üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 8 - Kesin teminat: İhale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) nispetinde hesap edilerek alınacaktır.
MADDE 9 - Geçici ve Kesin teminat olarak şunlar alınır:
a) Tedavüldeki Türk Parası
b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır).
MADDE 10- Teminatların teslim yeri: Bankalarca ve Özel Finans kurumlarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatırılması zorunludur. Teminat olarak Banka Teminat Mektubu verecekler ise, bu teminat mektubunu istenilen diğer evraklarla birlikte ibraz edeceklerdir.
MADDE 11 - Tekliflerin Hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç yapılmamış sayılır.
MADDE 12 - Tekliflerin Verilmesi: Teklifler 29.09.2011 gün ve saat 12.00'ye kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfa komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu,   isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakta tespit edilir. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü 'ne verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınmaz.
7167/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın
emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ