Avukatların tapu sicilini inceleme yetkileri var!

şžükrü Kızılot Hürriyet Gazetesi'ndeki  'Mali Yaklaşım' adlı bugünkü köşesinde 'Avukatların tapu sicilini inceleme yetkileri' başlıklı yazıyı kaleme aldı

Avukatların tapu sicilini inceleme yetkileri var!

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslek. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bu bağlamda tapu sicil ve kadastro müdürlükleri, avukatların görevlerinin yerine getirilmesinde, avukatlara yardıma olmak zorunda. Kanun'daki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazma bağlı (10.05.2001 tarih ve 4667 sayüı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesi).

Davada vekil olduğunu belgeleyen avukat, müzekkereleri elden takip edebilir.

Avukat, işlerini stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir. Fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi değil.

VEKALETNAME OLMADAN İNCELEME

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın inceleme yapabilir. Bu inceleme isteğinin, ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata, dosyadaki kağıt ve belgelerin örneği veya fotokopisi verilmez (AK Md. 46).
Avukatlar ve avukatlık ortaklığı, başkasını tevkil etme yetkisini haiz oldukları bütün vekaletnamelerini kapsayacak şekilde, bir başka avukata veya avukatlık ortaklığına, vekaletname yerine geçen yetki belgesi verebilir. Bu yetki belgesi, vekaletname hükmündedir. Bu yetki belgelerine istinaden Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde işlem yapılabilir.

SÖZLEşžMEDEKİ HÜKÜM

Avukat, üzerine aldığı işi, sözleşmede hüküm olmasa dahi kanun hükümleri uyarmca, sonuna ka ¬dar takip etmeye yetkilidir. Bu nedenle avukat takip ettiği dava sonucunda verilen namı, dava vekaletnamesinde yetki olmasa bile tapuda infaz ettirebilir.
Avukatlarca Tapu Sicil ve Kadastro Müdürlüklerine ibraz edilen vekaletnamenin Türkiye Barolar Birliğince bastırılmış, pul yapıştırılmış olması zorunludur. Müdürlükler vekaletname ve örneklerinde, bu pulun varlığını aramak zorundadır. Yapıştırılacak pulun değeri 492 sayılı Harçlar Kanununun Yargı Harçları bölümünde yer alan vekaletname örnekleri için kullanılan harç tarifesi kadardır.

Bir kimsenin, avukat olması, sicili incelemesi için yeterli değüdir. Avukat, ancak açığı veya takip ettiği bü dava nedeniyle sicili inceleyebilir. Yoksa bir avukatın gelip, tüm kayıtlan gözden geçirmesi mümkün değüdir. Nasıl bir dava nedeniyle, hangi sicili incelemek istediğini müdüre izah etmelidir. Avukatın sicüi inceleme yetkisi, açığı veya açacağı davanın kapsamı üe sınırlıdır.

Avukat, iş sahibinin verdiği vekaletnamenin örneğini çıkarmak ve bu örneğin aslına uygunluğunu kendisi onaylamak suretiyle, tapu ve kadastro dairesinden ömek belge alabilir. Avukatın ibraz edeceği vekaletname suretinin fotokopi olması yeterlidir. Ancak bu fotokopinin avukat tarafından aslına uygunluğunun onanmış olması gerekir.

AVUKATLIK ORTAKLIKLARI

Avukatlık ortaklığı, aynı baroya kayıtlı birden çok avukatın, mesleklerini yürütmek üzere oluşturduklan, tüzel kişiliktir. Yabancı avukatlık ortakhklan da mütekabiliyet esasına uygun olarak, Türkiye'de faaüyet gösterebilir. Avukatlık ortaklığı, ana sözleşmesinin Baro Avukatlık Ortaklığı Sicili'ne yazılmasıyla tüzel kişilik kazamr. Vekaletnameler, ortaklık adına düzenlenir. Ortaklık iş veya davayı takip edecek avukata, yetki belgesi verir. Avukatlık ortaklığı, amacına uygun olarak, gayrimenkul ve haklar edinebilir. Mallan haczedilebilir. Ortaklık payı, avukat olmayanlara devredilemez, tüzel kişilerin payı satın alınamaz.

Avukatlık ortaklığı adına yapılacak tapu işlemlerinde, Baro Avukatlık Ortaklığı Sicili'nden ortaklığın yapacağı tapu işinin amacına uygun olduğunu ve temsilcisini gösterir, yetki belgesi getirilmesi gerekir. Tapu sicilinde tescil tüzel kişilik adına yapılır.
Hüriyet/şžükrü KIZILOT

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ