Bayındırlık birim fiyatları 2013!

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl ilan edilen Mimarlık hizmetlerine esas olan Bayındırlık birim fiyatları 2013 için haberimizi inceleyebilirsiniz...

Bayındırlık birim fiyatları 2013!

Kategori: Emlak Terimleri

Bayındırlık birim fiyatları 2013!

Bir yapının meydana gelebilmesi için mimarlık, inşaat, makine ve elektrik mühendisliği dallarında yapılması gereken hizmetlerin niteliği ve karşılığında ödenecek ücretler her yıl, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ilan edilen birim fiyatlarına göre belirleniyor. 


Burada "yapı"dan kasıt, karada ve suda, kalıcı ve geçici, yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ek ve değiştirilmelerini, sabit ve hareketli tesisleri ile bunların parçaları ifade ediliyor.


Birim maliyeti ise, yapının birim ölçüsünün, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl Mimarlık hizmetlerine esas olan sınıflar için ayrı ayrı tespit edilerek ilan edilen maliyetlere deniyor.


Mimarlık ve Mühendislik hizmetleri ücretinin hesabına temel olan ön kabuldür; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından çıkarılan miktarların birim maliyetle çarpılması sonucu bulunan değer ise "Yapı yaklaşık maliyeti" olarak ifade ediliyor.


Söz konusu yapı yakşalık maliyetin tespiti, 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesi kapsamında 4. maddede şu şekilde ele alınıyor.


Madde 4- 

Yapı yaklaşık maliyeti; ön projeden, yoksa ihtiyaç programından bulunacak alan, hacim veya miktarlar ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca her yıl yayınlanacak olan birim maliyetlerin çarpımı sonucu elde edilir.


Birim maliyetler yayınlanmamış ise, yürürlükteki birim veya bedeller kullanılır.


4.1 Bir yapıdaki makine ve elektrik Mühendisliği hizmetlerinin ayrıca yaptırılması halinde, bu işlerin kapsadığı tesisat veya montajın ihale yılı birim fiyatlarıyla hesaplanan ilk keşif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır.


4.2 Yapıdaki mesleki hizmetlerin karşılıkları ile arsa, ruhsat vb., harç, resim ve harcamalar yapı yaklaşık maliyetine katılmaz.


4.3 İdarenin bağış ve benzeri yollarla maliyette sağladığı indirmeler yapı yaklaşık maliyetini etkilemez.


4.4 Yapının kesin maliyeti: Mimarlık ve Mühendislik ücretinin hesaplanmasında hiç bir şekilde dikkate alınmaz.


4.5 İdarenin verileri değiştirmesi ile oluşan mesleki hizmetlerin ücreti ayrıca ödenir. 


4.6 (Ek fıkra: 93/4828 - 8.10.1993) Mesleki kontrolluk hizmetlerine ait ücret hesabında, mesleki kontrolluk hizmetlerinin başladığı yıl fiyatları ile hesaplanan ve ihale edilen yapım işinin birinci keşif tutarı, yapı yaklaşık maliyeti olarak alınır. 


Mimarlık hizmetleri

Mimarlık hizmetleri yine aynı şartnameye göre beş ayrı sınıfta ele alınıyor. Bu sınıflar; Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıf şeklinde adlandırılıyor. Söz konusu bayındırlık yapı sınıfları şu şekilde sıralanıyor.


Mimarlık hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları

Birinci sınıf

Ağıl, ahır, samanlık gibi çok basit tarım binaları, basit barakalar ve diğer yardımcı binalar ile daha ziyade Mühendislik hizmetlerine yardımcı olarak çalışmayı gerektiren istinad duvarları, sahil tahkimatı, trafo ve benzeri yapılardaki Mimarlık hizmetlerini ifade ediyor.


İkinci sınıf

Basit yapıların Mimarlık hizmetleri; basit tek konutlar, basit tarım, ticaret ve endüstri hizmet binaları, kule ve basit garajlar ve benzerlerine deniyor.


Üçüncü sınıf

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden orta derecede araştırmayı gerektiren Mimarlık hizmetleri (tarım ve endüstri yapıları, basit otel ve moteller, lokanta ve dükkanlar, okul ve basit spor tesisleri, küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri, normal idare binaları, küçük sağlık tesisleri, küçük postahaneler, ticari bürolar, basit apartmanlar ve benzerleri)ni ifade ediyor. 


Dördüncü sınıf

Sanat, teknik ve ekonomi yönlerinden önemli araştırmayı gerektiren yapıların Mimarlık hizmetleri; yüksek nitelikte konut ve apartmanlar, otel ve moteller, kaplıca ve şifa evleri, işhanları, stadyum ve spor salonları, hastaneler, büyük kütüphaneler ve kültür yapıları, özelliği olan büyük okul yapıları, üniversiteler, büyük mağazalar, banka ve borsa binaları, büyük postahaneler, radyo, televizyon ve benzeri yapılara deniyor.


Beşinci sınıf

Çok önemli sanat yapıları ile dördüncü sınıfta belirtilen yapıların sanat ve araştırma yönünden çok önemli olanlarının mimarlık hizmetleri olarak karşımıza çıkıyor.


İç mimari ve dekorasyon hizmetleri de bu sınıfta mütalaa edilir. Ancak ücret, dekorasyon yaklaşık maliyetine göre 5. sınıftan hesaplanan miktarın % 50 fazlası ile ödenir. Bu ücretin hesaplanmasındaki yaklaşık maliyet, mümkünse 3. maddeye göre, değilse usulüne göre bulunuyor. Bu hizmetler; iç hacimlerin dekorasyonu, döşeme ve möbleler, ışıklandırma, sergileme, tören ve bayram dekorasyonları, reklam tesisleri, kara, deniz ve hava taşıt araçlarının döşenmesi ve benzerlerine deniyor.


İnşaat Mühendisliği hizmetleri

İnşaat Mühendisliği hizmetleri için de bayındırlık yapı sınıfları beş gruba ayrılıyor. Gruplar sırasıyla yine aynı şekilde birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf ve beşinci sınıf olarak ifade ediliyor.


İnşaat Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları

Birinci sınıf

Tek katlı yığma yapılar, oturtma çatılar gibi yapılara deniyor.


İkinci sınıf

Çok katlı yığma yapılar, yığma karkas karışımı yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 4.00 metreden küçük betonarme yapılar, açıklıkları 15 metreye kadar izostatik ahşap çatılar, yükseklikleri 6 metreye kadar kargir veya betonarme istinat duvarları, nüfusu 10.000 den az köy, kasaba ve sitelere ait içme suyu, kanalizasyon, drenaj tesisleri, yollar, basit yeraltı su ve akaryakıt depolarına deniyor.


Üçüncü sınıf

Üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 10 metreye kadar olan betonarme yapılar, tek katlı ve kiriş max. hesap açıklığı 5 metreden küçük çelik yapılar, açıklıkları 20 metreye kadar ahşap çatılar, yükseklikleri 6 metreden fazla olan kargir ve betonarme istinat duvarları olarak ifade ediliyor.


Dördüncü sınıf

Altı katlı (altı kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 25 metreye kadar olan betonarme yapılar, üç katlı (üç kat dahil) veya kiriş max. hesap açıklığı 15 metreye kadar olan çelik yapılar, kazık temellere deniyor.


Beşinci sınıf

Altı kattan fazla veya kiriş max. açıklığı 25 metreyi geçen betonarme karkas yapılar, üç kattan fazla veya kiriş max. hesap açıklığı 15 metreyi geçen çelik yapılar, uzay kafes sistemleri, basit kabuk çatılar, öngerilmeli yapıları ifade ediyor.


Makine Mühendisliği hizmetleri

Makine mühendisliği hizmetleri bir arada ele alınan en komplike tesisin sınıfı diğerine de teşmil edilmek üzere beş sınıfta değerlendiriliyor.


Makine Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları

Birinci sınıf

- Ahır, kümes, samanlık gibi basit tarım yapıları,

- Köy okulları,

- Sağlık Ocakları,

- Karakol, meteoroloji istasyonu gibi küçük idare binaları, ve benzerlerinin normal tesisat işleri;


İkinci sınıf

- Meskenler,

- Okullar,

- Dispanserler,

- İdare binaları ve benzerlerinin normal tesisat işleri;


Üçüncü sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden orta derecede inceleme gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yurtlar, moteller,

- Yatılı okullar, halk eğitim merkezleri, toplantı salonları, kültür ve spor tesisleri,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler,

- Elçilik binaları, büyük idare binaları, büro binaları,

- Hacminin % 20'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;


Dördüncü sınıf

Teknik ve ekonomik yönlerinden önemli etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ile siteler gibi kompleksler, büyük oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, laboratuvarlar,

- Arşivler, terminal binaları,

- Sanayi tesisleri, mezbahalar ve soğuk depolar,

- Yeraltı geçitleri,

- Hacminin % 50'sine kadar klimatize edilecek yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri;


Beşinci sınıf

Teknik ve ekonomik yönünden özel ihtisasa dayanan etüd ve araştırma gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Yüksek basınçlı özel ısıtma şebekesi ve bir veya birkaç ısı santralı bulunan büyük kampüsler veya siteler gibi komplekslerin bölgesel ısıtma tesisleri,

- Komple sahne tesisleri olan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Çok çeşitli özel tesisatı da bulunan anıt yapılar, ve benzerlerinin tesisat işleri.


Elektrik Mühendisliği hizmetleri

Elektrik mühendisliği hizmetlerinin bir arada ele alınanlardan en komplike tesisin sınıfı diğerlerine de uygulanmak üzere beş sınıfta değerlendirmesi yapılıyor.


Elektrik Mühendisliği hizmetleri bayındırlık yapı sınıfları

Birinci sınıf

- Ahır ve kümes gibi basit tarım binaları, basit evler,

- Köy okulları,

- Sağlık ocakları,

- Karakollar, ve benzerlerinin normal aydınlatma ve priz tesisatı, zil ve diğer basit zayıf akım tesisatı;

- Yukarıdaki yapılar için 1 KW ve daha alçak gerilimli elektrik bağlantıları ve benzerleri,


İkinci sınıf

- Apartman ve yüksek nitelikte konutlar,

- Okullar

- Dispanserler,

- Orta derecede idare binaları, ve benzerlerinin birinci sınıfta belirtilen tesisatı ve buna ek olarak; anten basit donanma ve dış ışıklandırma, sinyal, alârm ihbar, merkezi saat tesisatı, telefon şebeke ve santralı, paratoner tesisatı,

Yukarıda belirtilen yapılar için elektrik bağlantıları, 6,6 KW'a kadar dağıtım şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;


Üçüncü sınıf

- Yurtlar, küçük otel ve moteller,

- Yatılı okullar, eğitim merkezleri, kültür tesisleri, toplantı salonları,

- İdare ve büro binaları, elçilikler,

- Mezbahalar, soğuk hava depoları, terminaller,

- 100 yatağa kadar (100 yatak dahil) hastaneler, ve benzerlerinin yukarıdaki sınıflarda belirtilen tesisatı ve bunlara ek olarak, kuvvet tesisatı, elektro-akustik tesisat;

- Sözü edilen yapılar için elektrik bağlantıları, dış ışıklandırma ve donanma tesisatı, bahçe ve çevre aydınlatması, asansörler, yedek elektrojen grupları; 200 KW'a kadar trafo postaları, motor, jeneratör ve benzerleri bulunan açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'a kadar yüksek gerilim şebekeleri, trafo postaları ve benzerleri;


Dördüncü sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden araştırma ve etüd gerektiren tesisat çeşitleri ile donatılacak:

- Büyük binalar, bina grupları ve siteler gibi kompleksler, oteller,

- Üniversite kampüsleri, tiyatro binaları ve sinemalar,

- 300 yatağa kadar (300 yatak dahil) hastaneler, lâboratuvarlar,

- Terminal binaları,

- Yürür merpenli yeraltı geçitleri, ve benzerlerinin üçüncü sınıfta belirtilen tesisatına ilâve olarak; emniyet tesisatı, özel ihbar ve kayıt tesisleri, tam elektro-akustik tesisat, otomatik kontrol ve kumanda tesisleri, hastahanelerin teşhis ve tedavi tesisatı ile özel hastahane tesisatı, şebeke bağlantıları;


Spor sahalarının, büyük meydanların aydınlatma tesisatı, skor tesisleri, 2 m/sn ve daha sür'atli ve kombine asansörler, yürür merpenler, 1000 KW'ya kadar trafo postaları, jenaratör, motor ve benzerlerini ihtiva eden açık veya kapalı sanayi tesisleri, 35 KW'un üstünde olan yüksek gerilim şebekeleri ve trafo postaları ve benzerleri;


Beşinci sınıf

Teknik ve ekonomi yönünden önemli etüd ve araştırma gerektiren ve özel ihtisas isteyen tesisat çeşitleri ile donatılacak;

- Çok çeşitli özel tesisatı da ihtiva eden anıt niteliğinde büyük yapılar,

- Komple sahne tesisatı bulunan tiyatro ve opera gibi büyük yapılar,

- 300 yataktan büyük hastaneler,

- Radyo ve televizyon binaları ile vericileri ve röle istasyonları,

- Büyük sanayi tesisleri, ve benzerlerinin dördüncü sınıfta belirtilen tesisatı; değişken renkli ışıklandırma, programlı elektro-akustik her nevi elektronik kumanda, kayıt ve neşir tesisatı ve benzerleri, 1000 KW'ın üstündeki güçte enerji santralleri.


Mimarlık ve Mühendislik hizmet alanları ile ilgili bilgilendirmeden sonra gelelim asıl konumuz olan "Bayındırlık birim fiyatları"na..


Bayındırlık birim fiyatları 2013

2013 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dahil aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR = 85,00 TL

. 3 m yüksekliğe kadar kagir ve betonarme istinat ve bahçe duvarları

. Basit kümes ve basit tarım yapıları

. Plastik örtülü seralar

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yolları

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)

. Gölgelikler-çardaklar

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR =  145,00 TL

. Cam örtülü seralar

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları

. Su depoları

. İş yeri depoları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR = 235,00 TL

. Kuleler, ayaklı su depoları

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları

. Kayıkhane

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR = 320,00 TL

. Pnömatik ve şişirme yapılar

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı, prefabrik beton ve çelik depo ve atölyeler, tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan 

yetiştirme ve bekletme tesisleri)

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri

. Jeoloji, botanik ve tema parkları

. Mezbahalar

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR = 370,00 TL

. Hangar yapıları(Uçak bakım ve onarım amaçlı)

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton ve çelik yapılar)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


III. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR = 490,00 TL

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, 

semt salonları)

. Katlı garajlar

. Hobi ve oyun salonları

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler. v.b)

. Basımevleri, matbaalar

. Soğuk hava depoları

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dahil-asansörsüz ve kalorifersiz)

. Akaryakıt ve gaz istasyonları

. Kampingler

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)

. Semt postaneleri

. Kreş-Gündüz bakımevleri

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR = 585,00 TL

. Entegre tarımsal endüstri yapıları

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)

. Gençlik Merkezleri

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

. Temel eğitim okulları

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri

. Jandarma ve emniyet karakol binaları

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri

. Ticari bürolar (Kaloriferli veya asansörlü)

. Halk evleri

. Pansiyonlar

. 150 kişiye kadar cezaevleri

. Fuarlar

. Sergi salonları

. Konutlar (asansörlü ve/veya kaloriferli)

. Marinalar

. Gece kulübü, diskotekler

. İtfaiye kurtarma istasyonları

. Misafirhaneler

. Büyük çiftlik yapıları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


IV. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR = 650,00 TL

. Özelliği olan büyük okul yapıları(Spor salonu, konferans salonu ve ek tesisleri olan eğitim yapıları)

. Poliklinikler

. Liman binaları

. Ticari Bürolar (Asansörlü ve kaloriferli)

. 150 kişiyi geçen cezaevleri

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişiye kadar)

. Entegre sanayi tesisleri

. Aqua parklar

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve stadları bulunan)

. Yaşlılar huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları

. Büyük alışveriş merkezleri

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan, asansörlü ve/veya kaloriferli)

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR = 730,00 TL

. İş merkezleri

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri

. Metro istasyonları

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları. Büyük postaneler (merkez postaneleri)

. Otobüs terminalleri

. Satış ve sergi binaları(showroomlar)

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)

. Banka binaları

. Normal radyo ve televizyon binaları

. Özelliği olan genel sığınaklar

. Özellikli müstakil konutlar (villalar, teras evleri, dağ evleri, kaymakam evi)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR = 840,00 TL

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

. Bakanlık binaları

. Yüksek öğrenim yurtları

. Arşiv binaları

. Radyoaktif korumalı depolar

. Büyük Adliye Sarayları

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR = 1.040,00 TL

. Radyo-Tv İstasyonları

. Özelliği olan askeri yapılar ve orduevi

. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve 600 m2

üzerindeki özel konutlar

. Borsa binaları

. Üniversite kampüsleri

. Yapı yüksekliği 51,50 m’yi aşan yapılar

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market, v.b. bulunan)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


B GRUBU YAPILAR = 1.270,00 TL

. Kongre merkezleri

. Müze, sergi kütüphane kompleksleri

. Olimpik spor tesisleri-hipodromlar

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları

. Hastaneler

. Havaalanları

. İbadethaneler (Dini yapılar, 1000 kişinin üzerinde)

. Oteller (4 yıldızlı)

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


C GRUBU YAPILAR = 1.450,00 TL

. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

. Büyük radyo ve televizyon binaları

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.


D GRUBU YAPILAR = 1.750,00 TL

. Opera, tiyatro, bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

. Restore edilecek yapılar ve tarihi ve eski eser niteliğinde olup, yıkılarak orijinaline uygun olarak yapılan yapılar

. ve bu gruptakilere benzer yapılar.Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ