Beykoz Belediyesi aquapark yaptırıyor!

Beykoz Belediyesi yap-işlet-devret modeliyle Göztepe Mahallesine sosyal tesis ile aquapark yaptırmak üzere ihale düzenledi. Tesis yapım karşılığı 28 yıl süreyle işletilecek

Beykoz Belediyesi aquapark yaptırıyor!

Göztepe Mahallesi, Göksu Evleri Çamlık Caddesi bitiminde bulunan alanın yap-işlet-devret modeli ile sosyal tesis ile aquapark yaptıracak olan Beykoz Belediyesi, tesisi yapım karşılığı 28 yıl süreyle işletilmesi (kiralanması) işini ihale edecek.

Göztepe Mahallesi, Göksu Evleri Çamlık Caddesi bitiminde bulunan alanın Yap-İşlet-Devret Modeli ile Sosyal Tesis ile Aquapark yapımı ve 28 yıl süreyle işletilmesi (kiralanması) işi ihale edilecektir.

Takribi yatırım maliyeti 12 milyon 228 bin TL + KDV olarak öngörülen ihale, 360 bin TL tahmini kira bedeli üzerinden gerçekleştirilecek. Geçici teminatı 366 bin 840 TL olarak açıklanan  ihale 13 Eylül 2011 tarihinde Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Beykoz/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

İhale hakkında detaylı bilgiler şöyle:

YAP-İŞLET-DEVRET MODELİYLE SOSYAL TESİS İLE AQUAPARK YAPTIRILACAKTIR
Beykoz Belediye Başkanlığından:
İstanbul İli, Beykoz Belediyesi, Göztepe Mahallesinde Yap-İşlet-Devret Modeliyle Sosyal Tesis ile Aquapark Yapımı ve 28 Yıl Süreyle İşletilmesi İşi İhale Edilecektir.

1) Encümen Kayıt No : 2011/229
2) İşin Konusu : Göztepe Mahallesi, Göksu Evleri Çamlık Caddesi bitiminde bulunan alanın Yap-İşlet-Devret Modeli ile Sosyal Tesis ile Aquapark yapımı ve 28 yıl süreyle işletilmesi (kiralanması) işi ihale edilecektir.
3) Muhammen Bedel : Takribi Yatırım Maliyeti 12.228.000,00TL + KDV
4) Yıllık Asgari muhammen kira bedeli : Toplam= 360.000,00TL (ihalede artırım muhammen kira bedeli üzerinden yapılacaktır.)

5)Geçici Teminat : 366.840,00 TL (Takribi yatırım maliyetinin %3ü)
6) Yapım ve İşletme Süresi
a) Yapım Süresi
b) İşletme Süresi : 24 ay
28 yıl
7) İşin Yapılma Yeri : İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Göztepe Mahallesi
8) Yeterlik İçin Son Başvuru Tarih ve Saati : 08/09/2011 16:30
9) İhale Tarihi ve Saati : 13/9/2011-10:30
Son teklif verme saati: 09:00
10) İhalenin Yapılacağı Yer: : Beykoz Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Beykoz/İstanbul
11) Yeterlik Başvurusunun Yapılacağı Yer : Beykoz Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Kat:2 Beykoz  İstanbul 
12) İhale Usulü : 2886 Devlet İhale Kanununun 36. ve 37. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
13) İhale şartnamesinin görülebileceği veya satın alınabileceği yer : İhale Şartnamesi 1.000.- TL bedelle Park ve Bahçeler Müdürlüğü Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Kat: 2 Beykoz / İstanbul adresinden satın alınabilir. Ayrıca ücretsiz olarak görülebilir.
Tel. 0216 444 66 61 Fax: 0216 331 05 23
14) İhaleye Katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1) Yeterlilik değerlendirilmesi için istenen belgeler:
A) Kanuni ikametgh belgesi,
B) Türkiyede tebligat için adres beyanı,
C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi
a- Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkrlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,
D) İmza sirküleri,
a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)
c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,
E) İstekliler adına vekleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekletnameleri ile vekleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gereklidir.)
F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
G) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge
H) SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge
İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,
(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri 1.222.800.- TLden az olamaz.)
J) İhale dosyası (şartname ve ekleri) satın alındığına dair belge.
K) İhaleye katılacak isteklilerin kendilerinin, firmalarının, ortaklarının veya ortak oldukları başkaca firmaların Aquapark işletilmesi hususunda en az beş yıllık deneyim sahibi olduklarını gösterir belge,
2) İhaleye katılmak için istenen belgeler:
1 - Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf,
b) Ticaret ve / veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkrlar sicil kayıt belgeleri,
c) Noter tasdikli imza sirküleri.
d) Vekleten katılınması halinde noter tasdikli vekletname,
e) Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanuna uygun)
f) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin bu safhada noter tasdikli olması gerekmez)
15) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını içeren kapalı zarflarını da ihale günü en geç saat 09:00a kadar yukarıda belirtilen adresteki Belediye Encümenine sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
16) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektupları ve geçici teminatlar dahil) bu Kanuna uygun olması gerekmektedir. Ayrıca istenen bütün belgeler güncel olmalıdır.
17) Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
18) İhaleye Katılmak İsteyenlerin, yukarıda belirtilen yer ve tarihe kadar yeterlilik müracaatında bulunmaları gerekmektedir. Ancak isteklilere ihaleden önce yeterlik belgesi verilmeyecektir. İhaleye katılmaya hak kazananlar, hazır bulunan isteklilerin huzurunda İhale Komisyonunca açıklanacak ve ihaleye katılmaya hak kazanamayanların teklif zarfları açılmadan kendilerine iade edilecektir.
19) Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

6167/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın


Hüseyin Belibağlı/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ