Borçlar Kanunu'na göre tahliye nedenleri!

22/4/1926 tarihinde kabul edilip 359 sayılı 29/4/1926 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Borçlar Kanunu madde 256, 260, 261 ve 262'ye göre tahliye nedenleri haberimizde yer alıyor...

Borçlar Kanunu'na göre tahliye nedenleri!

Kategori: Emlak Terimleri

Borçlar Kanunu madde 256, madde 260, madde 261 ve madde 262 bölümlerinde yer alan nedenlere göre kiracı tahliyesi gerçekleşir. I - BORCA MUVAFIK SURETTE TEKAYYÜT

MADDE 256


Müstecir mecuru kullanırken tam bir ihtimam dairesinde hareket ve apartman icarında bina dahilinde

oturanlara karşı icabeden vazifeleri ifa ile mükelleftir.

Müstecir vukubulan ihtara rağmen bu mükellefiyete daimi surette muhalefet eder yahut açıktan açığa

fena kullanarak mecura daimi bir zarar iras eylerse mucir tazminat ile birlikte icar akdinin hemen

feshini talep edebilir.

Mecurda, icrası mucire ait tamirata lüzum hasıl olduğu yahut üçüncü bir şahsıs mecur üzerinde bir

hak iddia ettiği takdirde; müstecir, keyfiyeti hemen mucire ihbar etmekle mükelleftir. Aksi takdirde

zarardan mesul olur.


(V) HİTAM


I - MÜSTECİRİN TEMERRÜDÜ


MADDE 260 


Müstecir icar müddetinin hitamından evvel muacceliyet kesp eden kiraları tediye etmemiş bulunursa,

mucir altı ay veya daha fazla müddetli icarlarda otuz günlük ve daha az müddetli icarlarda altı günlükbir mehil tayin ederek birikmiş olan kira bu müddet zarfında verilmediği takdirde mehlin hitamında akdi feshedeceğini müstecire ihtar edebilir. Bu mehil, ihtarın müstecire tebliğ edildiği günden itibaren başlar. Bu mehlin tenkisine yahut tediyeden teahhür halinde akdin hemen feshedilebileceğine dair yapılan

mukaveleler batıldır.


II - MÜSTECİRİN İFLASI


MADDE 261 


Müstecir iflas eder ve birikmiş ve işliyecek kiralar için münasip bir müddet zarfında teminat da

verilmezse mucir, icarı feshe salahiyettardır.III - FESHİN İHBARI


MADDE 262 


İcar için ne sarih ne de zımni bir müddet tayin edilmemiş olursa, gerek müstecir gerek mucir, ihbar

suretiyle akdi feshedebilir.

Akitte, hilafına bir hüküm tayin edilmemiş ise, iki taraftan her biri aşağıdaki kaideler dairesinde feshi

ihbar edebilir:


1 - Mefruş olmayan apartmanlar, yazıhane, tezgah, dükkan, mağaza, mahzen, samanlık, ahır ve bu gibi mahaller ancak mahalli adetince muayyen en yakın vakit için ve böyle bir

adetin fıkdanı halinde altı aylık bir müddetin hitamı için ve her iki halde üç ay evvel yapılması lazım

gelen bir ihbar ile.


2 - Mefruş apartmanlar yahut müstakil odalar yahut süknaya mahsus mefruşat ancak bir aylık

müddetin hitamı için ve iki hafta evvel yapılması lazım gelen bir ihlar ile.


3 - Diğer menkul şeyler her istenilen zaman için ve üç gün evvel yapılması lazım gelen bir ihbar ile.Türk Borçlar Kanunu kira hükümleri
Tuğçe ERSOY/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ