Değirmen Hayvan Çiftliği, 960 bin TL'ye icradan satılık!

T.C. Silivri 2. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Silivri ilçesi Değirmenköy civarındaki Değirmen Hayvan Çiftliği'ni 960 bin 220 TL'den satışa çıkardı. Satış, 07 Ağustos 2012 Salı günü 10:00-10:10 saatleri arasında yapılacak

Değirmen Hayvan Çiftliği, 960 bin TL'ye icradan satılık!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;


T.C. SİLİVRİ 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN GAYRİMENKULÜN SATIŞ İLANI

2012/37 TALİMAT

Hacizli/ipotekli olup, satışına karar alman taşınmazın cinsi, evsafı ve kıymeti;

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI:  İstanbul  ili Silivri ilçesi Değirmenköy köyü Camicivan mevkii 2634 parselde kayıtlı 5.200,00 m2 yüzölçümünde betonarme iki katlı lojman bir katlı kümes ve tarlası.

Aşağıdaki koşullarda satılacaktır.

İMAR DURUMU: Silivri Belediye Başkanlığı’nın 03/02/2012 tarih ve 817 sayılı yazılarında İstanbul ili Silivri ilçesi Değirmenköy Mahallesi 2634 parsel, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni planında tarımsal niteliği korunacak alanda kalmakta olup 775 sayılı gecekondu kanununa tabi yerlerden olmayan parsele ait 1/5000 ölçekli Nâzım imar planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre düzeni planı içerisinde tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlanmıştır. Bu alanlarda tarımsal amaçlı arazi kullanım palanı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar II Tanm Müdürlüğü İSKİ vb. İlgili kuramlardan uygun görüş alınmak kaydıyla ilgili mevzuatta tanımlanan ahır, tarımsal depo, silo ile zorunlu olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilat, hayvancılık tesisleri vb. Entegre nitelikte olmayan tarımsal amaçlı yapılar için en fazla emsal mutlak tanm alanlarında (sulu ve kuru mutlak özel ürün ve dikili tarım) 0.05, marjinal tarım alanlarında 50.000m2 ye kadar 0.20, 50.000m2’nin üzerindeki kısımlar için 0.05’tir. Plan notuna göre işlem yapılacaktır. 1/100.000 ölçekli Çevre düzeni planı şematik olduğundan bu plan hükümlerine göre uygulama yapılamamaktadır, ifraz edilmesi halinde 5403 sayılı toprak korama ve arazi kullanımı kanununun 8. maddesi gereğince minimum parsel büyüklüğü 20.000 m2’den küçük olamaz. Ancak 1/100.000 ölçekli plan notu gereği hâkim fonksiyonun belirtildiği bu alanların ve bu alanlar içerisinde yer alacak diğer fonksi¬yonların dağılımları ve bu dağılımların yoğunlukları sınırları ve detayları alt ölçekli 1/25.000 1/5000 ve 1/1000 lik imar planlarında belirlenecektir. Söz konusu parselin arşiv dosyasında yapılan incelemede 01.07.2005 tarih 05/49 No ile ya-' pı ruhsatı 19.12.2005 tarih 05/14 No’lu yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

HALİHAZIR DURUMU:

Satışa konu taşınmaz İstanbul ili Silivri ilçesi Değirmenköy köyü Cami Civan Mevkii 2634 No’lu parselin ve üzerinde mevcut Değirmen Hayvan Çiftliği adı altındaki yapıların tamamıdır. 2634 No’lu parsel 5,200 m2 alanlı olup Betonarme iki katlı lojman bir katlı kümes ve tarlası niteliğindedir. Parsel beton direk tel, çit ile çevrilmiştir. Parsel yüzeyi kısmen betonarme olup kısmen parke taşı ile kaplanmıştır. Çevre düzenlemesi yapılmıştır. Taşınmaz konum olarak Değirmenköy merkezinin 2 km. batısında yer almaktadır. Parsele Değirmenköy köyü Çorlu istikametine doğru 1 km. geçince sa taraftaki stabilize yol ile ulaşılmaktadır. Yakın çevresinde tarımsal amaçlı kullanılan parseller bulunmaktadır. Taşınmaz asfalta 600 m mesafede bulunmaktadır. Elektrik şebekesi ve atık su için foseptik çukuru mevcuttur. Parsel üzerindeki yapılar parsel üzerinde lojman binası zemin kat +1 Normal katlı olarak İÜ/B yapı grubunda betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Binanın zemin katı 108,24 m2 , 1. katı 116,00 m2 dir. Zemin katta ayrıca ahşap pergole ve cam sistemi üe kapatılış 19.00k m2 alanlı veranda bulunmaktadır. Bina toplam 243.24 m2 alanlıdır. Zemin katı amerikan mutfak ve büro hacimlerinden, 1. katı ise salon, ofis, 2 oda banyo mutfak ve 3 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Yer döşemesi laminat parke duvarlan saten boya, tavan plastik boyalıdır. Islak hacimler seramik kaplıdır. Dış kapısı demir doğramadır Penceresi PVC doğrama olup ısıtma amaçlı soba kullanılmaktadır. Söz konusu yapıyı içeren Yapı kullanma izin belgesi mevcuttur. Parsel üzerindeki tek katlı büyük baş hayvan ağılı ve depo amaçlı kullanılan 864.00 m2 yüzölçümlü yapı bulunmakta olup, yapı betonarme karkas sistemde inşa edilmiş, yapının saçak yüksekliği 2.30 m. tavan yüksekliği 3.70 m2 dir. Çatısı etemit kaplıdır. Depo kapısı demir doğramadır. Yer betonarme haldedir. Aynca parsel üzerinde toplam 960.00 m2 alanlı demir konstrüksiyon üzeri alüminyum panel çatı ile inşa edilmiş büyükbaş hayvan ağılı bulunmaktadır. Cephesi kısmen alüminyum panel ile kaplanmıştır. Yer betonarme hal-dedir. Parsel üzerinde aynca topiam 120.00 m2 alanlı kâgir yapı tarzında alüminyum panel çatı ile inşa edilmiş tek kat¬lı 2 adet yapı bulunmaktadır Parsel içinde yaplam 520 m2 alanlı demir direk, tel, çit ile çevrilmiş kümes alanlan bu-lunmaktadır. Hayvan çiftliği yem ve bakımlı haldedir. Halen kullanılmamaktadır. Parsel üzerinde bir adet trafo bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN MUHAMMEN BEDELİ: Taşınmaza 960.220,00 TL değer takdir edilmiş olup kıymet takdiri Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi'nin 23-05-2012 tarih ve 2012/123 Esas, 2012/191 Karar sayılı ilamıyla kesinleşmiş olup aşağıdaki koşullarda smiacakcr

SATIŞ ŞARTLARI: 1. Satış 07.08.2012 günü 10.00-10.10 arasında Silivri Adliyesi Silivri 2. İcra Müdürlüğü Kalemi Silivri İstanbul adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırımda tahmin edilen kıymetlerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile

2. Satış 17.08.2012 günü 10 00 - 10.10 arasında Silivri Adliyesi Silivri 2. icra Müdürlüğü Kalemi Silivri İstanbul adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırımda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20’si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi, (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle alacaklıya ihale yapılmamış olması şartı ile) satış bedeli nakten icra veznesine yatırılır (md. 134/4). ihale damga vergisi, 1/2 tapu harcı ve masrafları ile KDV ihale alıcısına aittir. 150 M2’ye kadar olan net meskenlerde %1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel ve arsalarda.. % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir), ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükmü hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda numarası bildirilen dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve llK. 127 maddesi gereğince, işbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

İcra İflas Kanunu 126

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

(Basın: 39361)


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ