Denizli'de icradan 6 milyon 599 bin TL'ye satılık fabrika binası!

Honaz İcra Müdürlüğü, Denizli İli, Honaz İlçesi, Gürlek Mevkii, 114 ada, 2 parselde yer alan 20 bin 211 metrekare alanlı Fabrika bina ve arsasını satışa sunuyor. Fabrika bina ve arsasının toplam değeri 6 milyon 599 bin TL

Denizli'de icradan 6 milyon 599 bin TL'ye satılık fabrika binası!

Honaz İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

T.C. HONAZ İCRA MUDURLUGU'NDEN GAYRİMENKUL SATIşž İLANI

Dosya No: 2007 / 61 Talimat  
Bir borçtan dolayı ipotekli aşağıda tapu kaydı, evsafı ve kıymeti yazılı taşınmaz cebri icra yolu ile satılacaktır,
işbu satış ilanının İİK. 127.maddesine göre tapuda adresi bulunmayan ilgililere ve tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur,

SATILACAK TAşžINMAZIN TAPU KAYDI: Dosyasında mevcut tapu kaydında ;
Satışa Konu Taşınmaz: Denizli ili, Honaz ilçesi, Gürlek Köyü, Gürlek Mevkii, 114 ada, 2 parsel,- cilt 6, sayfa no 501 de kayıtlı 20211,00 m2 miktarlı Fabrika Bina ve Arsası vasıflı taşınmazdır,

İMAR DURUMU:
Satışa konu taşınmaz, dosyasında mübrez imar durumuna göre Honaz hudutları içerisinde ve imar planı dahilindedir. şžehrin' Organize Sanayi Bölgesi' olarak tabir edilen yerindedir.Ön bahçe mesafesi 10 m, komşu mesafeler 5 m arka bahçe mesafesi 5 m dir.
Organize Sanayi Bölgesi Kanunu uyarınca ; OSB ana sözleşmesinin 41. Maddesinde; bölgede yer alacak sanayi tesislerinin sektör grupları' KARMA' olarak belirtilmiş olup' OSB ' uygulama yönetmeli 101
ve 102 caddeleri 'eme şartlarının neler olduğu belirtilmiştir.
Temel Vasıflar (Madde 102,) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:
a- Yer secimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,
b- Kuruluş protokolünde belirtilen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,
c- Kullanılan elektrik, su ve diğer alt yapı ihtiyaclarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması,
d- OSB'lerde kurulamayacak tesis tanımlamasının içerisinde olmaması, OSB'lerce Kurulamayacak tesisler (Madde 101):
1-Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılastırma tesisleri,
1.1)  Ham petrol rafinerileri,
1.2)  Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlastırıldığı tesisler,
1.3)  Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri

2-  çimento fabrikaları, beton santralleri, klinger üreten tesisler,
3-  Nükleer güç santralleri İle diğer nükleer reaktörler,
4-  Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
5-  Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
6-  çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulmasına izin verilen kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal veya metal olmayan atık ve hurdaların yeniden değerlendirildiği geri dönüşüm tesisleri hariç olmak üzere her türlü atğın, geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlastrılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler
Karma OSB'lerde kurulamayacak tesisler: 1 - Parlayıcı/patlatcı maddelerin üretildiği tesisler,
2-  Petrokimya kompleksleri,
3-  Üretimde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynatanda filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç, Tuğla ve Kiremit fabrikaları, kömür yıkama, kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4-  Entegre şeker fabrikaları,
5-  Klor- Alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sütfirik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler ile azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
6-  Zirai mücadele ilaçları için ham madde üretimi yapan tesisler,
7-  Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
8-  Selüloz veya selüloit üretmi yapan tesisler,
9-  OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atık su artma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere, Kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler,

10-  Ham deri isleme, hayvan kesimi yapılan ve padok tesisleri,
11 - Maya ve tuz üretimi tesisleri,
12- Talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri,
OSB yukarıda belirtilen tesislerin dışında kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporar çerçevesinde karar verir.

Alıcı adayları, yukarıdaki 102, madde de aranan temel vasıfları haiz olmak, 101, madde de belirtilen kısıtlamalar haricindeki Tekstil Dokuma- Konfeksiyon- Haşıl guruplarında faaliyet göstermek ve ancak üretim yapmak şartıyla ihaleye iştirak edebilir ve taşınmazı satın alabilirler.Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun 15. Maddesi gereğince OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılırcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde, Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklerine sahip alıcılra veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir.

'Taşınmazların kredi alacaklısı kuruluşa satılması halinde, kredi alacaklısı kuruluş, satın aldığı taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde ön görülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere kiraya vermek zorundadır.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün alacağı, ihale alıcısı tarafından OSB Kanunu gereği OSB'ye ödenmesi zorunluluğu vardır. Ayrıca taşınmazın icra yoluyla satışı dhil üçüncü kişilere devrinde OSB'de uygunluk görüşü alınması zorunludur.
OSB Kanunun 18. mad. Göre, katılımcılara tahsis veya satış yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamaz.

TAşžINMAZIN HALİHAZIR DURUMU ve EVSAFI:

Satışa konu taşınmaz içerisinde ;

1 - GİRİS-çIK1S KONTROL BİNASI: Bir adet bekçi binasıdır. Giriş ve çıkışları kontrol etmek için kullanılmaktadır. Tek katlı olarak yapılmıştır. 57 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık olarak 15 yıllıktır. Yapının yıpranma; değeri 12.000,00 TL dır.

2- İDARE BİNASI: B+Zemin+1 katlı prefabrik betonarme tarzda yapılmış olup her bir katın yüksekliği 3.00 m dir. Bodrum Kat Atölye olarak, Zemin katta Danışma, pazarlama müdür odası, çay ocağı, 1, Kat ise Yönetim Kurulu odası, toplantı odası bulunmaktadır. Kapı ve pencerelerinin bir kısmı alüminyum doğrama, bir kısmı da plastik doğramalıdır. Odaların tabanı laminat parke kaplamadır. Islak zeminler seram kaplamadır. Giriş kısmı ve merdivenler mermer kaplamadır. Zemin katın ve 1. Katın duvarları alçı sıva üzeri saten boyalıdır. Bina kaloriferlidir. Fabrika binasına bitişik olarak kullanılmaktadır. Her bir katın inşa: alanı 1230 m2 olup toplam inşaat alanı 3690 m2 dir. Yapının yıpranmalı değeri 1.370.650,00 TL dır.

3- FABRİKA BİNASI: Fabrika Binası prefabrik betonarme tarzında yapılmıştır. Tek katlıdır. Üzeri sandviç panel çatıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Kapı ve pencereleri plastik doğramadan yapılmıştır. Ana bölüm ve eklentilerden oluşmaktadır. Toplam alanı 13.026,50 m2 inşaat alanlıdır. Yaklaşık 15 yıllıktır. Yapının yıpranmalı değeri 2.967.436,00 TL dır.

4- FABRİKA BİNASI EKLENTİLERİ: Fabrika binasının bitişiğine ihtiyaç duyuldukça yapılmış tek katlı, üzeri çatı ve örtülü, ana fabrika binası ve eklentilerinden oluşan kazan dairesi, trafo binası olarak kullanıla kapı ve pencereleri demir profilden yapılmış, elektrik ve suyu mevcut sıvalı yapılardır. Toplam inşaat alanı 1195.00 m2 dir, Yaklaşık 10 yıllıktır. Yapının yıpranmalı değeri 240.195,00 TL dır.

5- YEMEKHANE BİNASI: Fabrika binasının bitişiğine yapılmış 2 katlı betonarme binadır. Mutfak ve yemekhane olarak kullanılmaktadır. Tabanları seramik kaplamadır, Pencereleri plastik doğramalıdır, Elektrik ve suyu mevcut yapılardır. Toplam inşaat alanı 401.18 m2 dir. Yaklaşık 10 yıllıktır. Yapının yıpranmalı değeri 225.664,00 TL dır.

6- BAHçE-BETON SAHA VE çEVRE DÜZENLEMESİ: Taşınmazın çevresinde bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Sınır borunca beton perde duvar ve tel çit örgüler yapılmıştır. Girişte demir kayar kapı yapılmıştı Ön cephede ve yan cephede tesviye betonu atılmıştır. Yapının yıpranmalı değeri 100.000,00 TL dır.

7- ARSANIN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaz, Honaz hudutları içerisinde ve imar planı dahilindedir. şžehrin Organize Sanayi Bölgesi tabir edilen bir yerindedir. Ticari ve sanayi yönden gelişmiş olan bir yerindedir. Elektrik, su, PTT, kanalizasyon, arıtma gibi hizmetlerden yararlanmaktadır. Her türlü ulaşım kolaylıklarından yararlanmaktadır. Arsanın toplam değeri 1.515,825,00 TL dır.

8- MAKİNELERİN DEĞERİ: Taşınmazın tapu kaydında yer alan ve dosyasında mübrez teferruat listesindeki makinelerden sadece 10-18-32-34-71 -72-99 nolu teferruatlar tespit edilmiş olup bunların hiçbi çalışır vaziyette değildir. Amortismanlarının düşülmüş hali ile makinelerin toplam değen 49.700,00 TL dır.

9- ELEKTRİK İLE İLGİLİ TESİSAT DEĞERİ: Satışa konu taşınmazda bulunan elektrik tesisat ve teçhizat toplam bedeli 118.100 TL dir.

TAKDİR OLUNAN KIYMETİ:
Satışa Konu Taşınmazın ; Arsa ve bina dahil toplam değeri: 6.431.770,00 TL + Makinelerin toplam değeri: 49.700,00 TL + Elektrik tesisatının değeri: 118.100,00 TL olmak üzere,
TAşžINMAZIN SATİşžA ESAS TOPLAM DEĞERİ =  6.599.570,000 (altmilyonbeşyüzdoksandokuzbinbesyüzyetmiştürklirası)'dır.
(Söz konusu değerler Honaz icra Hukuk Mahkemesi'nin 2010/46 Esas ve 2010/92 Karar sayılı 30.12.2010 tarihli ilamı ile kesinleşmiştir.)

SATIşž şžARTLARI:

1) Taşınmazın 1. açık artırması aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Honaz İcra Müdüriüğü'nde yapılacaktır.Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin %60'ını ve ruçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını satış giderlerini geçmek şartıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyla yine aşağıdaki tabloda yazılı gün ve saatlerde Honaz İcra Müdüriüğü'nde 2. arttırmaya çıkarılacaktır, Bu arttırmada ruçhanlı alacaklıların alacağını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. şžu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve sattı isteyenin atağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

Satışa Konu Taşınmazlar: Honaz İlçesi, Gürlek Köyü, 114 ada, 2 parselde kayıtlı Fabrika Bina ve Arsası vasıflı taşınmaz
Muhammen Değeri: 6,599.570,00 TL
1. Açık Arttırma Günü: 06.06.2011
2. Açık Arttırma Günü: 16.06.2011
Saatleri: 14.00-14.10

2) Tellaliye Resmi ile tapu satım harcı ve Birikmiş  Emlak  vergisi borcu satış bedelinden ödenir, ihale Damga Pulu, Tapu Alım Harcı ile tahliye ve Teslim masraflarının alıcıya aittir. TC. Gelirler idaresi Başkanlığı  İstanbul  Vergi Dairesi Başkanlığı, Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü'nün 29,04.2008 tarihli yazısı gereği, ihale alıcısı, KDV ödemeyecektir.

3) Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmeme!1 üzere süre verilebilir.

4) ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ