Düzce Gümüşova Belediyesi, üç arsayı 4.1 milyon TL'den satıyor!

Gümüşova Belediyesi Selamlar köyündeki toplam muhammen bedeli 4 milyon 194 bin 364 TL olan üç arsayı ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 28 Haziran 2012 Perşembe günü yapılacak

 Düzce Gümüşova Belediyesi, üç arsayı 4.1 milyon TL'den satıyor!

Kategori: İhale


İlan şöyle;


T.C. DÜZCE İLİ GÜMÜŞOVA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YER SATIŞ İLANI


İhale No: 2012/357

1- Düzce ili Gümüşova İlçesi Belediye Meclisinin 07.12.2011 tarih ve 2011/54 sayılı kararı ile aşağıdaki listede bilgileri mevcut taşınmazın satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.

2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 28.06.2012 Perşembe günü saat 11:00"de Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No: 166 Gümüşova Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır, isteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

3- Satılacak taşınmaz listesi;

Sıra

No Mahallesi-

Köyü Pafta Ada - Parsel Parselin

kullanım

durumu Yüz ölçümü (m2) Toplam muhammen bedel TL. %3 geçici teminat TL.

1 Selamlar Köyü G25B2 0A2A-1B 357-1 Sanayi Arsası 42.479,86 1.945.538,2 58.366,15

2 Selamlar Köyü G25B2 0A1B-2A 358-1 Sanayi Arsası 30.769,94 1.409.220,2 42.276,61

3 Selamlar Köyü G2515 D4C/20 A1B 355-1 Sanayi Arsası 18.322,05 839.605,6 25.188,17


4- Taşınmaz malların tahmin edilen (Muhammen) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen arsa için bedelin %3 (yüzde üç)ü kadardır. İhaleye katılmak isteyenler geçici teminatını 28.06.2012 Perşembe günü saat 11:00'e kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırılması gerekmektedir. Satışa konu gayri- menkulierden birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşuluyla birden fazla gayrimenkul için de teklif verilebilir. Ve¬rilen teklifler herhangi bir şar içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbiriyie ilişkilendirilemez.

5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;

5.1- Kanuni ikametgâh sahibi olması.

5.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,

5.2.1- Gerçek kişi olması halinde ikametgâh, nüfus sureti ve T.C.kimlik nosu.

5.2.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulun¬duğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline ka¬yıtlı olduğuna dair belge.

5.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.

5.3.1- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.3.2- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.

5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğru¬dan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.

6- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 200.00 TL. sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartnamesini almaları zorunludur.

7- İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 28.06.2012 Perşembe günü saat 11:00’a kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.

9- Taşınmazların ihalesine ilişkin her türlü ilan bedeli harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.

10- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Cumayeri icra daireleri ve mahkemeleridir.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12- Telgraf faksla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

(Basın: 37874- www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ