Ekşioğlu Beşyıldız Sitesi'nde icradan satılık daire! 260 bin TL'ye!

Ümraniye 1. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Çekmeköy ilçesi Çekmeköy köyünde bulunan Ekşioğlu Beşyıldız sitesindeki daireyi 260 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 12 Haziran 2012 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında gerçekleştirilecek

Ekşioğlu Beşyıldız Sitesi'nde icradan satılık daire! 260 bin TL'ye!

Kategori: İhale

Verilen ilan şöyle;

 

ÜMRANİYE 1 .İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dosya no: 2012/4391 ESAS.

Borçluya ait ve bir borçtan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, kıymeti, satış gün ve saati ve önemli özelikleri ile satış şartları belirtilen : Dosyada mevcut Çekmeköy Tapu Sicil Müdürlüğü’ nün kaydına göre Çekmeköy ilçesi , Çekmeköy Köyü, Ağılönü Mevkii, 2/5 pafta, 2785 parsel sayılı 12.815,36 m2 miktarlı ana taşınmazın 18/3760 arsa paylı 33 no’ lu bağımsız bölüm dairenin tamamıdır.

1- İ.İ.K. 127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara, gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

2- İ.İ.K. NUN 151.MAD. GÖRE SIRAYA İTİRAZ: Alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin sıra cetveli yapılmadan ipotek alacaklısına ödeneceğinden alakadarların satışı takip ederek, İİK.nün 142.md. göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kullandıklarına dair dosyamıza der kenar ibraz etmeleri, İİK.83-100-142-151, MK.789-777.md. göre ayrıca tebliğ olunur.

TAPU KAYDI: Dosyada mevcut Çekmeköy Tapu Sicil Müdürlüğü'nün kaydına göre Çekmeköy ilçesi, Çekmeköy Köyü, Ağılönü Mevkii, 2/5 pafta, 2785 parsel sayılı 12.815,36 m2 miktarlı ana taşınmazın 18/3760 arsa paylı 33 no’lu bağımsız bölüm dairenin tamamıdır.

İMAR DURUMU: Çekmeköy Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 14.03.2Û12 tarih ve 3425 sayılı yazılarında ; Çekmeköy İlçesi , pafta (2/5), parsel (2785) numaralı gayrı menkul ile alakalı , imar durum bilgilerine göre , 22.08.2010 tastik tarihli 1/1000 ölçekli Çekmeköy Revizyon Uygulama imar planında mevcut kitle taramalı Emsal: 0,50, Hmax:24,50 metre irtifalı yapılanma şartlarında, konut alanında kalmaktadır.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU: Söz konusu taşınmaz Mimar Sinan Mahallesi Yavuz Selim Caddesi, Hale Sokağı (2) sokak kapı nolu EKŞİOGLU BEŞYILDIZ 1. Kısım A Blok 7.Kat (Mahallen 8. Kat) (33) noiu bağımsız bölümdür. Parsel üzerinde bodrum kat, zemin kat, ve sekiz normal katlı mimarlık hizmetlerine esas III. Sınıf A grubu yapılardan olup, betonarme karkas bir binadır. 33 numaralı bağımsız bölüm giriş holü, koridor, mutfak, banyo, WC, salon ve biri banyolu üç oda ile etrafı duvar korkuluk üzeri katlanır camekanlı balkon mahallerinden müteşekkil ve yaklaşık 125 m2 inşaat alanıdır, inşaatında standart kabul edilen malzemeler kullanılmıştır.

KIYMETİ: Satışa konu taşınmazın muhammen bedeli :260.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:1- Yukarıda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın;İlk açık artırması 12.06.2012 günü; Saat: 14:00’dan 14: 10'da Ümraniye 1. İcra Müdürlüğünün kaleminde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 ını ve rüçhanlı alacaklıları, mecmuunu ve satış

masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla; 2. Şatışı : 22.06.2012 aynı yer ve saatleri arasında açık artırmaya çıkarılacaktır.Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar- ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedele alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma Değer Vergisi, Tellaliye resmi, ihale damga vergisi,alıcı adına tahakkuk edecek tapu harcı satın alana ait olacaktır. Birikmiş  Emlak  vergi borçları, Tellaliye resmi ile satıcı adına tahakkuk edecek tapu harçları satış bedelinde ödenir.Tahliye ve teslim giderleri ihale alıcısına aittir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla ve diğer ilgililerin (* ) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını, dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Taşınmazı satın alanlar ihale alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla, ihale feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK 130.maddeye göre verilen süre için de nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendinse ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse, ihale kararı feshe olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almayı razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin İİK 129. maddede ki hükümlere uyması şartıyla taşınmaz en çok arttırana ihale edilir.ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilsen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın icra müdürlüğünce tahsil olunur.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin göre bilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

7- Satışa iştirak etmek isteyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca, bilgi almak isteyenlerin 2012/4391 ESAS Sayılı dosya ile müdürlüğümüze başvurmaları rica olunur.

*(ic.if.K126)

ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir

Yönetmelik Örnek No:27

B:28567 www.bik.gov.tr

 

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ