Gaziantepte 2.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

T.C. Gaziantep 1. İcra Müdürlüğü, Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Sam köyündeki OSB içinde yer alan fabrika ve arsasını 2 milyon 956 bin 850 TL'den satışa çıkardı. İlk satış, 17 Ocak 2011 Salı günü 14:00-14:10 saatleri arasında yapılacak

Gaziantepte 2.9 milyon TL'ye icradan satılık fabrika!

Verilen ilan şöyle;

T.C. GAZİANTEP 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI

Dosya No: 2011 /184 Talimat örnek No: 27

Bir borçtan dolayı satılmasına karar verilen OSB hudutları içerisinde bulunan ipotekli taşınmazın cinsi, kıymeti, adedi, evsafı, adresi;

TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi, Sam Köyü, 25J.4A.1D Pafta, 104 Ada, 4 Parsel, Cilt 38, Sayfa 3789,10.395 m2 yüzölçümlü tapuda arsa vasıflı taşınmaz.

İMAR DURUMU : Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 19.07.2011 tarih 30-829 sayılı imar durum yazısına göre 2. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 25J-4A-1D pafta 104 ada 4 parsel 10395 m2 yüzölçümlü taşınmaz, OSB sahası içinde Sanayi Yapı Adası içinde yer almakta olup, kapalı alan olarak betonarme ve prefabrik inşaatından oluşmaktadır. Üzerinde yapılı bulunan bina vs. tesisleri için halen Yapı Kullanma izni alınmamış olup, gıda üzerine iştigal etmektedir. Bölgede TAKS ve KAKS oranlan % 50'dir. H=serbesttir. inşaat alanı bahçe mesafesi içinde ayrık nizam olarak yapılmaktadır.

Taşınmazın beyanlar hanesinde 25/07/2007 tarih 17947 yevmiye no ile; 4562 sayılı yasanın 97. maddesinin c bendi¬ne göre "Gayrimenkulun icra satışları dahil 3. kişilere devrinde OSB'den uygunluk şartı aranacaktır." şeklinde şerh bulunmaktadır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 18. maddesinin 6. fıkrası (Ek 6. fıkra: 5807-23.10.2008/m.4) ile OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 97. maddesinin c bendi (Ek: RG-13.08.2005-25905) uyarınca; katılımcılara geri alım hakkı şerhi kaldırılarak tapu verilmesi durumunda tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur," şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.

Taşınmaz maliki borçlu firmanın 24,11.2011 tarihi itibariyle, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne 212.039,84.-TL elektrik, 21,223,08.-TL doğalgaz, 12.758,30.-TL su/ortak gider olmak üzere (KDV ve gecikme faizi dahil) toplam 246.021,22.-TL borcu bulunmakla olup, Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün 24.11.2011 tarih, 30-1311 sayılı yazısı ile; borcun kapatılması durumunda taşınmazın 3. kişilere devrine (icra yolu ile) uygunluk verilebileceği belirtilmiştjr.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu'nun 15. maddesinin 3. fıkrasında (Değişik 3. fıkra: 5807 - 23,10.2008 / m.3) "OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuru¬luş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir." hükmü yer almaktadır.

OSB Uygulama Yönetmeliği'nin 101. ve 102. maddelerinde OSB'lerde Kurulamayacak Tesisler, Tesislerde Aranacak Nitelikler ve Kurulacak Tesislerde Aranılacak Özelliklerden bahsedilmekte olup, ayrıca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı Kuruluş Protokolünün 6. maddesinde de OSB'de yer alacak katılımcıların sektör gruplarından bahsedilmektedir. Buna göre;

Kurulamayacak tesisler MADDE 101 - (1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:

a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;

1) Rafineriler, gazlaştırma ve sıvılaştırma tesisleri, 1.1) Ham petrol rafinerileri, 1.2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler, 1.3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri, 2) Çimento fabrikaları, beton santral¬leri, çimento klingeri üreten tesisler, 3) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler, 4) Radyoaktif atıkların depolan¬ması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri, 5) Nükleer yakıtların üretilme¬si veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler, 6) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri, 7) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Çevre ve Orman Bakanlığının olumlu görüşü doğrultusunda OSB tarafından kurulması¬na izin verilen; kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı,metal.plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları ara veya nihai ürüne çeviren tesisler hariç olmak üzere, her türlü atığın; geri kazanımı, ayrıştırılması, yakılması, gazlaştırılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler.

b) Karma OSB'lerde;

1) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği ve dolumunun yapıldığı tesisler, 2) Petrokimya kompleksleri, 3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri, 4) Entegre şeker fabrikaları, 5) Klor-alkali tesisleri, gliserin, yağ asitleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları, 6) Zirai mücadele ilaçları için hammadde üretimi yapan tesisler, 7) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler, 8) Selüloz ve selüloit üretim yapan tesisler, 9) OSB'nin kanal deşarj standardına uygun atıksu arıtma tesisi kuran tesisler hariç olmak üzere; kağıt hamurundan her çeşit kağıt üretimi yapan tesisler, 10) Ham deri işleme, padok ve hayvan kesimi yapılan tesisler, 11) Maya ve tuz üretim tesisleri, 12) Talk, bant, kalsit, antimuan ve benzeri kırma ve öğütme tesisleri. (2) (Değişik: RG-12.8.2010-27670) OSB, yukarıda belirtilen tesislerin dışında, OSB'de kurulu tesislerin sektör yapısını ve OSB altyapı tesislerine etkilerini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.

Temel şartlar MADDE 102 - (1) OSB'de arsa tahsisi için, kurulacak tesislerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Yer seçimi aşamasında getirilen kısıtlamalara uygun talepte bulunulması,

b) Kuruluş protokolünde belirlenen sektör sınıflamasına uygun tesis olması,

c) Kullanılacak elektrik, su ve diğer altyapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabileceğinden fazla olmaması, ç) OSB'ierde kurulamayacak tesis tanımlamasının içinde olmaması.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Kuruluş Protokolünün 6. maddesine göre; OSB'ierde yer alacak katılımcıların sektör grupları Tekstil, Gıda, Plastik (PVC Ürünleri) Kimya, Boya, Plastik Ambalaj olarak belirlenmiş olup, Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, OSB'de yer tahsis edilecek özel ya da tüzel kişilerin vasıfları ile iştigal konularını belirleyebilir,

TAŞINMAZIN CİNSİ, ADEDİ, EVSAFI: Satışa konu taşınmaz Gaziantep 2. Organize Sanayi Bölgesi 46 Nolu Sokak No:4 Başpınar/GAZİANTEP adresindedir. Tapu kaydında arsa olarak belirtilen parsel üzerinde sanayi tesisi ve buna bağlı sosyal tesisler vardır. Bu parsel üzerindeki yapılar kısmen betonarme, kısmen de çelik konstrüksiyon olarak yapılmış sanayi yapısı olup bu yapılar içerisinde faaliyet konusu olarak, bisküvi üretimi imalatı ve sosyal tesis bölümleri bulunmaktadır, Bu tesis hâlihazırda çalıştırılmamaktadır (üretim yapılamamaktadır.) Fabrika sahası içerisinde; girişin sag tarafında idare binası, ileride karşı tarafta fabrika binası, sol tarafta ise sosyal tesisler bulunmaktadır. Parselin çevresi belli bir yüksekliğe kadar bahçe duvarı ile çevrilmiştir. Bu tesis içerisindeki ulaşımı sağlamak amacıyla bahçe mesafeleri içerisinde kalacak şekilde saha blokaj betonu yapılmıştır. Parselin çevresi tamamen sanayi yapısı olarak teşekkül etmiş olup, genelde iplik, un, makarna üretim tesislerinin olduğu görülmüştür.

İDARE BİNASI: Bu bölüm tesise girişin sol tarafında inşa edilmiştir. Bu bölümler genellikle üç katlı betonarme ve çelik konstrüksiyon tarzında yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin idare dölümü, muhasebe, santral, duş, wc, gibi yerler yer almaktadır. Bu bölümün tabanları seramik ile kaplanmıştır, duvarlar ince sıva üzeri yağlı boyalıdır, doğramaları renkli alüminyumdan imal edilmiştir,

FABRİKA BÖLÜMÜ : Bu bölüm iki katlı betonarme olarak yapılmış, duvarlar ince sıva üzeri plastik boyalıdır, kısmen de iç duvarlar fayans kaplıdır, tabanlar kısmen dökme mozaik, kısmen de paledyen mermer ile kaplıdır, çatı kaplaması alüminyum sandviç malzeme ile, kaplanmıştır, dış doğramalar demirden imal edilmiş olup, üzeri antipas boyalıdır, iç doğramalar ve bölmeler ise PVC'den imal edilmiştir.

SOSYAL TESİS BİNASI; Bu bölüm tesise girişin sol tarafında inşa edilmiştir. Bu bölümler genellikle üç katlı betonarme ve yığma tarzında yapılmıştır. Bu bölümde işletmenin işçi soyunma, mutfak, işçi barınma gibi yerleri yer almaktadır. Bu bölümün tabanları seramik ve dökme mozaik ile kaplanmıştır. Duvarlar ince sıva üzeri kısmen boyalıdır kısmen ise fayans kaplıdır, dış doğramaları PVC'den imal edilmiştir,

BAHÇE DUVARI: Parselin çevresinde belli bir yüksekliğe kadar briketle ihate duvarı yapılmıştır, üzerleri kısmen sıvalı kısmen sıvasızdır, bir bölüm duvar üstlerinin küpeşteleri yapılmamıştır.

SAHA BETONU ; Tesisin ön bahçe mesafesi içerisinde kalan ve fabrika içerisindeki ulaşımı sağlayan bu bölümlerin tabanları blokaj üzeri betonla kaplanmıştır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Taşınmazın 23.09.2011 tarihli kıymet taktir raporu ve 05.10.2011 tarihli ek bilirkişi raporu ile belirlenen ve kesinleşen değer üzerinden satışı yapılacaktır.

GAYRIMENKULLERİN DEĞERİ

Arsa Değeri                   :         10395 m2 x 80,00,-TL/m2 = 831.600,00. -TL

idare Binası inşaat Değeri    ;         1000 m2  x 300,00. -TL/m2 = 300.000,00. -TL

Fabrika inşaat Değeri         :         5800 m2  x 250,00.-TL/m2 = 1,450.000,00.-TL

Sosyal Bölüm inşaat Değeri:          500 m2    x 200,00 -TL/m2 = .   100,000,00.-TL

Bahçe Çevre Duvarı Değeri :         400 m      > 40,00.-TL/m = 16.000,00.-TL

Saha Blokaj Beton Değeri   :         1000 m2  x 20,00 -TL/m2 = 20.000,00.-TL

GAYRIMENKULLERİN TOPLAM DEĞERİ 2.717,600,00.-TL

MAKİNA GRUBU DEĞERLENDİRMESİ

Makine Cinsi Adet Birim Fivat Tutar

Paket Tip sıc. Sulu kalorifer kazanı 1 2.500.-TL 2,500,00.-TL

Ecolam doğalgaz brülörü ve bağlantı elemanları 1 450.-TL 450,00.-TL

Pompalar; Vanalar; Fittingsler ve bağlantı elemanlar 1 550.-TL 550,00.-TL

Yaklaşık 15-20 m3 civarında Plastik esaslı depo 5 400.-TL 2.000,00.-TL

Çubuk kraker paketleme makine hattı 2 5.500.-TL 11.000,00.-TL

Çubuk kraker hamur, karıştırma ve hazırlama tankı 1 150.-TL 150,00.-TL

Çubuk kraker üretim-imalat hattı 1 25.000.-TL 25.000,00.-TL

Otomatik ambalajlama makinası 1 8.000,-TL 8,000,00.-TL

Taşıyıcı aktarma bandı yaklaşık 6m. 1 3.000.-TL 3.000,00.-TL

Taşıyıcı aktarma bandı yaklaşık 5.5m. 1 3.000.-TL 3.000,00.-TL

Laboratuvar ürün inceleme ve denetleme masası 1 350.-TL 350,00.-TL

Laboratuvar sehpa, dolaplar ve sandalyeler 1 1.000.-TL 1.000,00.-TL

Yangın Tüpü 6 kg 9 30.-TL 270,00.-TL

Yangın Tüpü 12 kg 5 60.-TL 300,00,-TL

Yangın Tüpü 50 kg 3 175.-TL 525,00.-TL

Yangın Tüpü 40 kg 1 175.-TL 175,00.-TL

Stok tankı (krom-nikel kromajlı) 1 2.000.-TL 2.000,00.-TL

Transpaket 3 200.-TL 600,00,-TL

Mikser Tankı 1 2.000.-TL 2.000,00.-TL

Konveyör yük bandı 20m 1 100.-TL 100,00.-TL

Yük asansörü yaklaşık 5 ton 1 3.500.-TL 3.500,00.-TL

Bisküvi Iskartası veya yarı mamul karıştırma ve hazırlama 1 2.000.-TL 2.000,00.-TL

Çikolata imalat tankı 7 10.000.-TL 70.000,00.-TL

Stok tankı (krom-nikel kromajlı) 3 2.000.-TL 6.000,00.-TL

Çikolata hamur mikseri 1 2.500.-TL 2.500,00.-TL

Gofret Paketleme (ambalajlama) makine hattı 1 10.000.-TL 10.000,00.-TL

Gofret otomatik üretim ve imalat hattı 2 27,000.-TL 54,000,00.-TL

Çalışma masası 6 200,-TL 1.200,00.-TL

Para Kasası (Büyük) 1 500.-TL 500,00.-TL

Ofis dolabı (1.5x2m) 6 200,-TL 1.200,00,-TL

Ofis dolabı (3x2m) 6 250.-TL 1.500,00.-TL

Müdür masası 2 300.-TL 600,00.-TL

Üçlü misafir koltuğu 2 200,-TL 400,00.-TL

Tekli misafir koltuğu 4 50.-TL 200,00.-TL

Basit koltuk 11 20.-TL 220,00.-TL

Oval masa 1 400.-TL 400,00.-TL

Normal Masa 1 10.-TL 10,00,-TL

Sekreter Bankosu 1 50,-TL 50,00.-TL

MAKİNE TEÇHİZAT GENEL TOPLAMI 217.250,00.-TL

ELEKTRİK GRUBU DEĞERLENDİRMESİ

Cihaz Cinsi Adet Birim Fivat Tutar

250 KVA Trafo 1 4,000.-TL 4.000,00.-TL

250 KVA Dağıtım ve Kompanzasyon panosu 1 7.000.-TL 7.000,00.-TL.

Aydınlatma-Dağıtım Kabloları, seksiyoner 1 11.000.-TL 11.000,00.-TL

ELEKTRİK SİSTEMLERİ GENEL TOPLAMI = 22.000,00.-TL.

GAYRİMENKULLERİN TOPLAM DEĞERİ: 2.717.600,00 TL

MAKİNA GRUBU TOPLAM DEĞERİ :   217.250,00.-TL

ELEKTRİK SİSTEMLERİ TOPLAM DEĞERİ :    22.000,00.-TL

TESİSİN GENEL TOPLAM DEĞERİ : 2.956.850,00.-TL

SATIŞ ŞARTLARI:

1-Yukarıda yazılı taşınmazın birinci satışı 17.01.2012 Salı günü saat 14:00 ile 14:10 arasında "Gaziantep Adliyesi İçi Mezat Salonu/Gaziantep" adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada taşınmaz tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacak varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 27.01.2012 Cuma günü saat 14:00 ile 14:10 arasında "Gaziantep Adliyesi İçi Mezat Salonu/Gaziantep" adresinde ikinci arttırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmazlar en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşürülecektir,

2-Arttırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek kaydı ile mehil verilebilir. Tellaliye ücreti, tapu satış harç ve masraflan ve taşınmazın aynından doğan vergi borcu satış bedelin¬den ödenir, Damga resmi, tapu alım harç ve masrafları, tahliye ve teslim masrafları ile % 18 K.D.V. (oranların değişmesi durumunda değişen oran üzerinden) ihale alıcısına aittir.

3-ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.) bu taşınmaz üzerindeki hak¬larını hususiyle faiz ve masrafa dair olan dayanağı belgeler ile (15) onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.

4-ihaleye katılıp taşınmaz kendisine ihale olunan kimse verilen mehil içinde ihale bedelini ödemezse namına yapılan ihale fesh olunarak İ.İ.K.133. maddesi hükmü tatbik olunur, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasında kalan farktan ve diğer zararlar¬dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmak¬sızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır,

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, ihale tarihinden en az 1Ö gün önce olmak kaydı ile ve masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyen¬lerin 2011/184 Talimat sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur, işbu satış ilanı İİK127.mad-desi gereğince tapuda adresleri olmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere tebliğ yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(lc.lf.K.md.126)

B: 76733 www.bik.gov.tr

İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ