2013 Tip İmar yönetmeliği


2013 Tip İmar yönetmeliği

2013 Tip İmar

Tip İmar yönetmeliği!

Tip İmar yönetmeliği, 02.09.1999 tarihli ve 23804 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile yeniden düzenlendi.


3194 sayılı İmar Kanunu ile birlikte yürürlüğe giren ve Bayındırlık ve İskan Bakanı tarafından yürütülen ve beş bölümden meydana gelen Tip İmar yönetmeliği hükümleri aşağıda sıralanıyor.


3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliği


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Madde 1- 3194 sayılı İmar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Yönetmelik .............. Belediyesinin belediye ve mücavir alan sınırları içindeki imar planı bulunan alanlarda uygulanır.

 

Madde 2- Bu Yönetmelikte yazılı hükümler, imar planlarında aksine bir açıklama bulunmadığı takdirde uygulanır.

Ancak imar planlarında, parselasyon durumları ve bina kitleleri, bilhassa bu maksatla etüt edilerek, ölçüleri verilmediği takdirde, sadece ayrık veya bitişik bina yapılacağını, ön bahçeli veya ön bahçesiz nizamın kabul...