2014 kdv oranları


2014 kdv oranları

2014 kdv

Katma Değer Vergisi 2014!

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Katma Değer Vergisi Oranlarına göre Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında yüzde 3,93 artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacak.


KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 123)


KDV Kanununun 29 uncu maddesinde; bu Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak Bakanlar Kurulunca vergi oranları indirilen teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarlarının, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen sınırı aşan kısmının, maddede sayılan borçlara yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle mahsuben, izleyen yıl içerisinde talep edilmesi kaydıyla nakden ya da söz konusu borçlara mahsuben iade edilebileceği hükme bağlanmıştır.


Bakanlar Kurulu, bu hükmün uygulanmasına yönelik olarak 2006/10379 sayılı Kararname ile indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması...