2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri


2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri

2014 yılı bina

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri!

2014 yılı bina metrekare inşaat bedelleri, 17 Ağustos 2013 tarihinde 28738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer alıyor.


Tebliğte yer alan esaslara göre, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskân Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payıdeğeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.


Öte yandan, 29/6/2011 tarihli...