2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu


2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu

2946 sayılı Kamu

KAMU KONUTLARI KANUNU

Kanun Numarası : 2946

Kabul Tarihi : 9/11/1983 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 866


Amaç: 

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; kamu konutlarının tahsis biçimi, oturma süresi, kira, bakım, onarım ve yönetimine ilişkin temel ilkeleri belirlemektir. 


Kapsam: 

Madde 2 – Bu Kanun; 

a) Genel bütçeye giren daireler, katma bütçeli kurumlar, il özel idareleri, belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin 

kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar,

b) İktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, sermayesinin tamamı bu kamu teşebbüslerine ait 

müesseseler, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarına ait olan bağlı

ortaklıklar,

c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hariç olmak üzere, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan bankalar ile...