4077 sayılı kanun


4077 sayılı kanun

4077 sayılı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 

Kanun Numarası : 4077 

Kabul Tarihi : 23/2/1995 

Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 

Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 


BİRİNCİ KISIM 

Amaç, Kapsam, Tanımlar 

Amaç 

Madde 1- Bu Kanunun amacı, (...)1kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve 

güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici,çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir. 


Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarında 

tüketicinin taraflardan birini oluşturduğu her türlü tüketici işlemini kapsar.

 

Tanımlar 

Madde 3 – (Değişik: 6/3/2003-4822/3 md.) Bu Kanunun uygulamasında; 

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, 

b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanını, 

c) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve...