442 sayılı köy kanunu


442 sayılı köy kanunu

442 sayılı köy

KÖY YERLEŞME ALANI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK


Madde 1 - Amaç


Bu yönetmelik, 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa 7 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 20/5/1987 tarih ve 3367 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili hususları düzenler.


Madde 2 - Kapsam


6831 sayılı Orman, 2634 sayılı Turizm Teşvik, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma, 1051 sayılı Kanunla değişik 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunları ek ve tadilleri kapsamına giren sahaların dışında; köylerde köy yerleşme alanlarının tespit edilmesi, köy yerleşme planlarının yapılması, köy yerleşme alanı tespit komisyonunun teşkili ile karar verme ve çalışma esasları, ihtiyaç sahiplerinde aranacak nitelikler, arsaların rayiç bedel tayini, satış ve tesciller, devir...