6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun


6785 sayılı İmar Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

6785 sayılı İmar

İMAR VE GECEKONDU MEVZUATINA AYKIRI YAPILARA UYGULANACAK BAZI İŞLEMLER VE 6785 SAYILI İMAR KANUNUNUN BİR MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN  


 Kanun Numarası : 2981

 Kabul Tarihi : 24/2/1984

 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1984 Sayı : 18335

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 36


BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve İstisnalar

 

Amaç:

Madde 1 – Bu Kanunun amacı; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki bütünyapılar hakkında uygulanacak işlemleri düzenlemek ve bu işlemlere dair müracaat, tespit, değerlendirme, uygulama ve

duyuru esaslarını ve ilgili diğer hususları belirlemektir,

 

Kapsam:

Madde 2 – Bu Kanun; imar ve gecekondu mevzuatına aykırı olarak inşa edilen aşağıda belirtilen yerlerdeki bütün

yapıları kapsar;

 a) Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki yapılar,

 b) 6785 sayılı Kanuna 1605 sayılı Kanunla eklenen...