7269 sayılı Kanun


7269 sayılı Kanun

7269 sayılı

AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA VE ARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK


Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 7269 Sayılı Kanun veya afete dair hükümler taşıyan diğer kanunlara göre iktisap olunan arsa veya araziler ile yapılan veya yaptırılan binalardan türlü sebeplerle artakalanların değerlendirilmesi olup buna ait uygulamanın esaslarını kapsar.


Dayanak

Madde 2- Bu yönetmeliğin dayanağı 15/5/1959 tarih ve 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 4/4/1985 tarih ve 3177 Sayılı Kanunla değiştirilen 31. maddesidir.


Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 3-  Bu yönetmelikte anılan tanımlar aşağıdadır;

a) Bina: Bir veya birden fazla konut veya işyeri ihtiva eden yapıdır.

b) Yer: Olmuş veya olması muhtemel genel hayata etkili afete maruz, köy mülki hudutları veya şehir ve kasabalarda belediye ve mücavir alan hudutları...