ankara çubuk satılık arsa


ankara çubuk satılık arsa

ankara çubuk satılık


Ankara Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Ulus Emlak Müdürlüğünden:1 - Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi  2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 04/11/2014 tarihinde saat 09:00’dan itibaren yukarıda belirtilen saatlerde Defterdarlık İhale Salonunda, Ulus Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacaktır.

2 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için; Gerçek kişilerde: Yasal yerleşim yeri belgesi  (İkametgah ilmühaberleri), tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri ve TC kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdan fotokopisi, tüzel kişilerde ise; İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve...