ankara imar

ankara imar

ankara

Şehir Plancıları Odası geçmişte Ankara'ya su temin eden barajlardan olan Bayındır'ın kirlenme ve kapasite düşüklüğü sebebi ile içme suyu kaynağı olmaktan çıkarıldığı ve Ankara Büyiikşehir Belediye Meclisi'nin aldığı plan değişikliği kararı ile baraj havzasında yapılaşmanın önünün açıldığını savunuyor. Ankara Biiyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Mamak İlçesi Bayındır Barajı Mavi Göl Kuzeydoğu Planlama Alt Bölgesine ilişkin 1/25000 ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin" Ankara'nın değişik bölgelerinde sadece yüksek gelir grubuna yönelik hazırlanan projeler ile rant yaratmak istendiği de ifade ediliyor. 


Gündemde olan kuraklığın yalnızca meteorolojik etkilerle açıklanamayacağı ve temiz suya erişim sıkıntısının su havzalarının yapılaşmaya açılması sebebiyle oluştuğunu savunan ŞPO kentte yer alan dere göl ve barajların tümünün kent ekolojisindeki önemi sebebiyle imara açılamayacağını söyledi. 


'KENT EKOLOJİSİ KORUNMALI' 


ŞPO açıklamasında ayrıca şu...