apartman güvenliği


apartman güvenliği

apartman

Apartman Özel Güvenlik Kanunu!

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna göre, site ve apartmanlarda özel güvenlik izni alınmadan güvenlik görevlisi çalıştırılamıyor. Söz konusu izin site veya apartman genel kurulunun ya da yönetim kurulunun kararıyla valiliğe müracaat edilerek alınabiliyor.


ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE DAİR KANUN 

Kanun Numarası : 5188 

Kabul Tarihi : 10/6/2004 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/6/2004 Sayı :25504


Birinci Bölüm

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir. 


Kapsam 

Madde 2- Bu Kanun, özel güvenlik izninin verilmesine, bu hizmeti yerine getirecek kişi ve kuruluşların ruhsatlandırılmasına ve denetlenmesine ilişkin hususları kapsar. 


Özel güvenlik izni 

Madde 3- Kişilerin silahlı personel tarafından korunması, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulması veya güvenlik hizmetinin şirketlere gördürülmesi özel güvenlik komisyonunun...