Arazi vergisi yükümlüsü kimdir


Arazi vergisi yükümlüsü kimdir

Arazi vergisi yükümlüsü

Arazi vergisi mükellefi kimdir?

Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine tabi tutuluyor. Arazi vergisi ile ilgili yasal hükümler, Emlak Vergisi Kanunu kapsamında düzenleniyor.


Belediye sınırları içinde belediyece parsellenmiş arazi arsa sayılıyor. Belediye sınırları içinde veya dışında bulunan parsellenmemiş araziden hangilerinin bu kanuna göre arsa sayılacağı Bakanlar Kurulu kararı ile belli ediliyor.

Aksine hüküm olmadıkça bu kanunun diğer maddelerinde yer alan arazi tabiri arsaları da kapsıyor.


Arazi vergisi mükellefi:

Arazi Vergisini, arazinin maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa araziye malik gibi tasarruf edenler öder.

Bir araziye paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükelleftirler. Elbirliği mülkiyette malikler vergiden müteselsilen sorumlu olurlar.

Mülkiyeti ihtilaflı bulunan arazi için mutasarrıfı bulunmıyan kişiler tarafından ödenen...