Belediye İtfaiye Yönetmeliği 2013


Belediye İtfaiye Yönetmeliği 2013

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

YÖNETMELİK


İçişleri Bakanlığından:

BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 52 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 –...