büyükşehir belediye meclisi üyeleri nasıl seçilir


büyükşehir belediye meclisi üyeleri nasıl seçilir

büyükşehir belediye meclisi

Büyükşehir belediye meclisi nasıl oluşur?

Büyükşehir belediye meclisi, büyükşehir belediyesinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçilen üyelerden oluşuyor.Büyükşehir belediye meclisinin oluşumuna ilişkin esaslar, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Büyükşehir belediye başkanı büyükşehir belediye meclisinin başkanı olup, büyükşehir içindeki diğer belediyelerin başkanları, büyükşehir belediye meclisinin doğal üyesidir. Büyükşehir ilçe ve ilk kademe belediye meclisleri ile bunların çalışma usul ve esaslarına ilişkin diğer hususlarda Belediye Kanunu hükümleri uygulanır.


Meclis toplantısı

MADDE 13.- Büyükşehir belediye meclisi, her ayın ikinci haftası önceden meclis tarafından belirlenen günde mutat toplantı yerinde toplanır. Kasım ayı toplantısı dönem başı toplantısıdır.


Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok yirmi, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür.


Mutat toplantı yeri dışında toplanılmasının zorunlu olduğu durumda üyelere...