Elazığ ihaleleri


Elazığ ihaleleri

Elazığ

Elazığ Defterdarlığından:


1 - Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri, geçici teminatları belirtilen taşınmaz malların satış ihalesi ayrı ayrı olmak üzere 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile Elazığ Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Hükümet Konağı 2. Kat Milli Emlak Müdürlüğü Makam odasında karşılarında belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.

2 - İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,

c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

ç) Yönetmelikte istisna edilen işler dışında geçici teminatı yatırmış olmaları,

d) İşin gereğine göre defterdarlık veya malmüdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu...