Esenyurt Üniversitesi bölümleri


Esenyurt Üniversitesi bölümleri

Esenyurt Üniversitesi

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Ana Yönetmeliği


Birinci Bölüm


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin esasları düzenlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Esenyurt Üniversitesinin yönetimine, akademik ve idari organlarına, bu organların görevlerine, eğitim ve öğretime ve mali konulara ilişkin hükümleri kapsar.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun ek 73 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar


MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;


a) Başkan: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını,


b) Dekan: İstanbul Esenyurt Üniversitesindeki ilgili fakültelerin dekanlarını,


c) Müdür: Üniversite bünyesindeki Enstitüler, Yabancı Diller Yüksekokulu, Meslek Yüksekokulu, uygulama-araştırma merkezleri müdürlerini,


ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli...