Harçlar Kanunu


Harçlar Kanunu

Harçlar

Tapu ve Kadastro Harçları Kanunu!


BİRİNCİ BÖLÜM 

Mükellefiyet 

Mevzuu: 

Madde 57 – Tapu ve kadastro işlemlerinden bu kanuna bağlı (4) sayılı tarifede yazılı olanları, tapu ve kadastro 

harclarına tabidir. 

 

Mükellef: 

Madde 58 – (Değişik birinci cümle: 21/1/1982 - 2588/9 md.) Tapu ve kadastro harçlarını kanuna ekli tarifede 

belirtilen kişiler; tarifede belirtilmeyen işlemlerde taraflar aksini kararlaştırmamış ise, aşağıda yazılı kişiler ödemekle 

mükelleftir. 


a) Mülkiyet ve mülkiyetten gayrı ayni hakları iktisap edenler, (İktisap eden kişiler birden fazla ise harcları hisseleri 

oranınca öderler) 

 b) İpotek tesisinde ipoteği tesis edenler, 

 c) Kadastro işlerinde adlarına tescil yapılanlar, 

 d) Miras sebebiyle çıplak mülkiyetin mirasçı adına tescilinde, çıplak mülkiyet sahibi olanlar, 

 e) Rücülarda rücü eden taraf, 

 f) Bunlar dışında kalan işlemlerde lehine işlem yapılmış olanlar. İKİNCİ BÖLÜM 

İstisnalar 

 Harçtan müstesna tutulan işlemler: 

 Madde 59 – (Degişik: 21/1/1982 - 2588/10 md.) 

 Aşağıda yazılı işlemler harçtan müstesnadır: 

 a) Genel ve...