icra harç hesaplama


icra harç hesaplama

icra harç


İcra harçları 2013 listesini aşağıda görebilirsiniz; 


İcra harçları:

I. İcra harçları:

1.İcraya başvurma harcı***** 24,30


2.Değeri belli olmayan icra takiplerinde, icranın yerine getirilmesi harcı* 24,30


3.Değeri belli olan icra takiplerinde tahsil harcı, değer üzerinden:

a)Ödeme veya icra emrinin tebliği üzerine hacizden evvel ödenen paralardan* (Yüzde 4,55)

b)Hacizden sonra ve satıştan önce ödenen paralardan (Yüzde 9,10)

c)Haczedilen veya rehinli malların satılıp paraya çevrilmesi suretiyle tahsil olunan paralardan** (Yüzde 11,38)

d)Resmi ve özel müesseseler memur ve hizmetlilerinin maaş, ücret, gündelik ve sair hizmet gelirlerinin haczi suretiyle tahsil olunan paralardan***** (Yüzde 4,55)

e)Takip talebi bulunmayan alacaklılara İcra ve İflas Kanununun 125'inci maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince ödenen paralardan (Yüzde 2,27)

f)Gayrimenkullerin ve gemilerin *tahliye ve tesliminde:

aa)İcra emrinin tebliği üzerine...