icra nasıl olur


icra nasıl olur

icra nasıl

İcra nereden istenir?

İlamların icrası her icra dairesinden talep olunabiliyor. Alacaklı yerleşim yerini değiştirirse takibin yeni yerleşim yerini icra dairesine havalesini isteyebiliyor. 

 

İcra takibi, icranın zamanaşımı, haciz veya iflas istemek yetkisi gibi esaslar, İcra ve İflas Kanunu kapsamında şu şekilde açıklanıyor:


Takibin başlaması : 

Madde 35 – Takip, ilamın icra dairesine tevdii ile başlar. İstiyen alacaklıya kayıt numarasını mübeyyin bedava ve pulsuz bir ilmühaber verilir. 


İcranın geri bırakılması için verilecek süre

Madde 36 – (Değişik: 2/3/2005 – 5311/5 md.) 

İlâma karşı istinaf veya temyiz yoluna başvuran borçlu, hükmolunan para veya eşyanın resmî bir mercie depo edildiğini ispat eder yahut hükmolunan para veya eşya kıymetinde icra mahkemesi tarafından kabul edilecek taşınır rehni veya esham veya tahvilât veya taşınmaz rehni veya muteber banka kefaleti gösterirse veya borçlunun hükmolunan...