ihtiyar heyetleri seçimi


ihtiyar heyetleri seçimi

ihtiyar heyetleri

MAHALLİ İDARELER İLE MAHALLE MUHTARLIKLARI VE İHTİYAR HEYETLERİ SEÇİMİ HAKKINDA KANUN 

 

 Kanun Numarası : 2972 

 Kabul Tarihi : 18/1/1984 

 Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 18/1/1984 Sayı : 18285 

 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 23 Sayfa : 4 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

 Amaç ve kapsam: 

 Madde 1 – Bu Kanun mahalli idareler organlarının seçimlerine ilişkin esas ve usulleri düzenler. Bu amaçla: 

 a) İl genel meclisi üyelerinin, 

 b) Belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerinin, 

 c) Köy ve mahalle muhtarları ile ihtiyar meclisi ve heyeti üyelerinin, 

 Seçim sistemi, usul, dönem ve zamanlarına ait esaslarla seçim çevrelerine, aday olabilme ve seçilme ilkelerine ait 

hükümleri kapsar. 


 Seçim sistemi ve usulü: 

 Madde 2 – Mahalli idareler seçimleri serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. 

 İl...