İzmir İmar Yönetmeliği değişikliği 2013


İzmir İmar Yönetmeliği değişikliği 2013

İzmir İmar Yönetmeliği

İzmir İmar Yönetmeliği!


 İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ


Meclis Kararı Tarihi ve Sayısı: 21.03.2002 - 05/19

Yürürlük tarihi: 10 Mayıs 2002  Amaç

            Madde 1– Bu yönetmeliğin amacı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve mücavir alan sınırları içindeki yerleşme alanları ve bu alanlardaki yapılaşmaların imar planları ve bu planların öngördüğü koşullarla uyumlu, imar kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri ile fen, sağlık ve çevre koşullarına uygun, kamu yararı gözetilerek sağlıklı ve güvenli yaşamı güvence altına alacak şekilde oluşumunu sağlamaktır.


  Kapsam

            Madde 2– (Değişik madde: Yürürlük Tarihi-05/11/2012) Bu yönetmelik, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ belediye ve mücavir alan sınırları içinde uygulanır.


            Yasal Dayanak

Madde 3– (Değişik madde: Yürürlük Tarihi-05/11/2012) Bu yönetmelik; 3194 sayılı İmar Kanunu,...