Köy korucuları


Köy korucuları

Köy

KÖY KORUCULARI YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; köy korucularının işe alınması, görev alanlarının belirlenmesi, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri ve işten çıkarılmaları ve diğer özlük hakları ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - Bu Yönetmelik, köy korucularının işe alınmaları, görevleri, sorumlulukları, eğitimleri, işten çıkarılmaları ile kıyafet, silah, mühimmat, teçhizat, araç ve gereçlerinin sağlanması, muhafazası, bakım ve onarımlarına ilişkin hükümleri kapsar.

 

Kanuni Dayanak

MADDE 3 - Bu Yönetmelik, 442 sayılı Köy Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden;

a) Bakan: İçişleri Bakanını,

b) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

c) Köy korucusu: 442 sayılı Köy Kanununun 70 nci maddesine göre işe alınan köy korucularını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Görevlendirme ve İşe Alınma İşlemleri

 

Köy Korucularında Aranacak Genel ve Özel Şartlar

MADDE 5 - Köy korucularında aranacak şartlar şunlardır:

1) T.C....