Kurumlar vergisi ödeme zamanı 2013


Kurumlar vergisi ödeme zamanı 2013

Kurumlar vergisi ödeme

Kurumlar vergisi ne zaman ödenir? 

Kurumlar vergisi, kanunda da belirtildiği üzere, sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadî kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadî işletmeler, iş ortaklıklarının gelir vergisinin konusuna giren gelir unsurları kurum vergisi olarak ifade ediliyor.


Peki söz konusu kurumlar vergisi ne zaman ödenir, diye soruyorsanız; sorunuzun yanıtı da Kurumlar Vergisi Kanununda 21. maddede şu şekilde ifade ediliyor;


Ödeme süresi

MADDE 21- 

(1) Kurumlar vergisi, beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.


(2) Tasfiye ve birleşme halinde, tasfiye edilen veya birleşen kurumlar adına tasfiye veya birleşme kârı üzerinden tarh olunan vergiler, tasfiye veya birleşme nedeniyle infisah eden kuruma ait kurumlar vergisi beyannamesinin verilme süresi içinde ödenir. Tasfiye edilen veya birleşen kurumların bu Kanuna göre tahakkuk etmiş olup, henüz vadeleri gelmemiş bulunan vergileri de aynı süre içinde...