Muhtasar beyanname örneği


Muhtasar beyanname örneği

Muhtasar beyanname

Muhtasar beyanname nasıl doldurulur?

Muhtasar beyanname, iş verenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları  ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur.


Gelir Vergisi beyanları arasında bulunan muhtasar beyanname;stopaj usulü vergilendirme söz konusu oluyor. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep ediliyor. 


Muhtasar beyanname nasıl düzenlenir?

Muhtasar Beyannamenin İçeriği: GVK madde 99’a göre muhtasar beyannamede aşağıdaki bilgilerin gösterilmesi gerekir:


1- Tevkifat yapanın adı ve soyadı veya ünvanı ile adresi;


2- Muhtasar beyannamenin ilgili bulunduğu ay veya aylar,


3- Aylık ücret bordrolarının icmali,

- Hizmet erbabının sayısı,

- Hizmet erbabına verilen ücretler tutarı,

- Ücretlerden yapılan vergi tevkifatının (vergi kesintisi) tutarı (Üç aylık muhtasar beyannamelerde her aya ait bordronun icmali ayrı gösterilir),


4- Vergi tevkifatına tabi diğer ödemeler,

- İstihkak sahibinin (ödeme yapılan kişi) adı ve...