Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete


Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik resmi gazete

Planlı Alanlar Tip

14 Eylül 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28765


YÖNETMELİK


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


PLANLI ALANLAR TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


             MADDE 1 – 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (34) ve (35) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


             “34. Yan bahçe: Parselin ön ve arka bahçeleri dışında kalan bahçeleridir.


             35. Arka bahçe: Ön bahçeye komşuluğu bulunmayan bina arka cephesi ile arka komşu parsel sınırı arasında kalan parsel bölümüdür.”


             MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
Planlı Alanlar...