X Reklamı Kapat

X Reklamı Aç

resmi gazete iskan

resmi gazete iskan kanunu

02 Aralık 2007 tarihinde 26718 sayısı ile Resmi Gazetede yayımlanan İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği tam metni ile haberimizde...

428 numaralı vergi

428 numaralı vergi tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı!

5.7.2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 428 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı...

427 numaralı Vergi

427 numaralı Vergi Kanunu genel tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı!

427 numaralı Vergi Kanunu genel tebliğinin Resmi Gazete'de yayınlandığı Gelir İdaresi Başkanlığı sayfasında yayınladı...

Şehir Hastaneleri kanunu

Şehir Hastaneleri kanunu Resmi Gazete'de yayınlandı!

Şehir Hastaneleri projesine altyapı sağlayan, sağlıkta kamu özel ortaklığı ile tesis yaptırılması, yenilenmesi ve hizmet alınması ile ilgili kanun değişikliği Resmi Gazete'de yayınlandı...

13 ilde Büyükşehir

13 ilde Büyükşehir Yasası resmi gazete yayınlandı!

''On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve 26 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'' Resmi Gazete'de yayımlandı...

SGK, Taşınmazlar Yönetmeliği

SGK, Taşınmazlar Yönetmeliği Resmi Gazete yayımlandı!

Sosyal Güvenlik Kurumuna bağış yapılacak taşınmazlara yönelik işlemleri düzenleyen "SGK Taşınmazlar Yönetmeliği" Resmi Gazete’de yayımlandı

4 kiloluk Resmi

4 kiloluk Resmi Gazete Guinness'e giremeyecek

Resmi Gazete, önceki gün mükerrer sayı ve 80 cilt olarak yayımlanmış ve 3 nüsha basılmıştı.

KEY ilanının uzunluğu

KEY ilanının uzunluğu Resmi Gazete şartını kaldırtacak

8.3 milyon KEY hak sahibinin ilan edilmesi için Resmi Gazete'nin 125 bin sayfa olması gerekiyor.

Yabancılara mülk satışına

Yabancılara mülk satışına sınırın gerekçesi Resmi Gazete`de

Anayasa Mahkemesi'nin, yabancılara bazı koşullarda taşınmaz satışını öngören kanunun bazı hükümlerinin iptaline ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı.


resmi gazete iskan kanunu

resmi gazete iskan

İSKAN KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ!

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik; 19/9/2006 tarihli ve 5543 sayılı İskân Kanununda öngörülen geçici iskân yardımları, kesin iskân yardımları, yerlerin terki bakımından zorunlu hâller, iskân hizmetleri için faaliyet gösterecek olan komisyonlar, iskân duyurusu ve ilgililerin iskân için müracaatları, konut, işletme binası, arsa, arazi ve proje kredisi verilmesi, hak sahiplerinin borçlanmaları, kredi borçlanmaları, bu kredilere uygulanacak faizler ve diğer hususlar ve erteleme sebepleri ile ilgili hususları ve bu hususlara ve Kanunun uygulanmasına dair usûl ve esasları düzenlemektedir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5543 sayılı İskân Kanunu’nun 47 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile: 5543 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen iskânda aile kabul edilecekleri,

b)...


bilge özdemir hilmi ışıkören