Tahliye harcı


Tahliye harcı

Tahliye

Tahliye harcı nasıl hesaplanır?

Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan maktu harçlar maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil, o yıl için tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılıyor. Peki tahliye harcı nasıl hesaplanır?


Tahliye harçları için de yukarıda belirtilen durum söz konusu. Tahliye harcı da dahil uygulanacak harç oranları her yıl Resmi Gazete'de ilan ediliyor.


Tahliye davaları harcı:

Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır. 

 

Gayrimenkul veya gemilerin tahliye ve teslimi

Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı;bir yıllık kira bedeli, yoksa bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır. 

 

Menkullerin teslimi: 

Bir menkulün teslimine dair olan icra...