tapu sicilini inceleme yetkisi


tapu sicilini inceleme yetkisi

tapu sicilini inceleme

Avukatlık, kamu hizmeti ve serbest bir meslek. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ve bu bağlamda tapu sicil ve kadastro müdürlükleri, avukatların görevlerinin yerine getirilmesinde, avukatlara yardıma olmak zorunda. Kanun'daki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu kurumlar, avukatın gerek duyduğu bilgi ve belgeleri incelemesine sunmakla yükümlüdür. Bu belgelerden örnek alınması vekaletname ibrazma bağlı (10.05.2001 tarih ve 4667 sayüı Kanunla değişik 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesi).

Davada vekil olduğunu belgeleyen avukat, müzekkereleri elden takip edebilir.

Avukat, işlerini stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir. Fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi değil.

VEKALETNAME OLMADAN İNCELEME

Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın inceleme yapabilir. Bu inceleme isteğinin, ilgililerce yerine getirilmesi zorunludur. Vekaletname ibraz etmeyen avukata, dosyadaki kağıt ve belgelerin...