tarım sigortaları nedir

 • tarım sigortaları
  tarım sigortaları nedir
  2013-08-23 14:48:06
  Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 18 Mayıs 2006 Perşembe günü, 26172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alan tarım sigortası ile ilgili merak edilenler...
 • Mutlak tarım arazisi
  Mutlak tarım arazisi nedir?
  2014-08-23 08:55:51
  Tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılıyor. Peki mutlak tarım arazisi nedir?Mutlak tarım arazisi özellikleri nelerdir?
 • Bölünemez büyüklükteki tarım
  Bölünemez büyüklükteki tarım arazisi nedir?
  2014-06-10 16:06:17
  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından alınan karara göre 25 Şubat 2014 tarihi itibarıyla tarım arazilerinde bölünemez büyüklüklerin altında bir parsel oluşturulamıyor. Peki, bölünemez büyüklükteki tarım arazisi nedir?
 • 2b tarım arazisi
  2b tarım arazisi nedir?
  2014-04-24 08:45:33
  6831 sayılı Orman Kanununun değişik 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendine göre Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve çıkarılacak yerlere deniyor. Peki 2b tarım arazisi nedir?
 • 1/25000 ölçekli çevre
  1/25000 ölçekli çevre düzeni planı nedir?
  2014-03-17 17:04:41
  Çevre düzeni planı; Ülke ve bölge plan kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması kararlarını belirleyen plandır. Peki, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı nedir?
 • Arazi dağıtımı
  Arazi dağıtımı nedir?
  2014-01-02 10:28:39
  Arazi dağıtımı nedir?: Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük kapsamında bulunan esaslara göre toplulaştırma kapsamında tahsis edilen araziler Bakanlıkça bedeli karşılığında dağıtılabiliyor...
 • Mutlak tarım alanı
  Mutlak tarım alanı nedir?
  2014-01-02 08:47:01
  Tarım arazileri; Doğal özellikleri ve yapılan tarım şekline göre sınıflara ayrılıyor. Bu sınıflardan biri olan mutlak tarım alanı nedir? Mutlak tarım arazileri neyi ifade ediyor? İşte tarım arazileri...
 • Konut sigortası
  Konut sigortası nedir?
  2013-09-27 11:33:33
  Evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortalar arasında yer alan konut sigortası nedir? Konut sigortası neleri kapsar? Konut sigortaları kaç senelik olarak düzenlenir? İşte sorularınızın yanıtı...
 • 2b yasasının amacı
  2b yasasının amacı nedir?
  2013-08-27 01:07:52
  2b yasasının amacı nedir?: Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan yerlerin değerlendirilmesi, orman köylülerinin kalkındırılmasının desteklenmesi ile Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir...
 • Tarım Sigortaları
  Tarım Sigortaları Kanunu!
  2013-08-23 15:06:47
  5363 sayılı ve 14 Haziran 2005 kabul tarihli Tarım Sigortaları Kanunu, 21 Haziran 2005 Salı günü, 25852 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kanun, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirliyor...
 • Tarım Sigortaları Havuzu
  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik!
  2013-08-23 14:55:37
  Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 18 Mayıs 2006 Perşembe günü, 26172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu yönetmelik, Tarım Sigortaları Havuzunun çalışma usul ve esaslarını belirliyor...
 • Tarım Sigortaları Uygulama
  Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği!
  2013-08-23 14:48:06
  Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği 18 Mayıs 2006 Perşembe günü, 26172 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği kapsamında yer alan tarım sigortası ile ilgili merak edilenler...
 • Örtü altı tarım
  Örtü altı tarım arazisi nedir?
  2013-08-17 15:55:02
  İleri tarım teknikleri kullanılarak yapılan örtü altı tarım arazisi ne ifade ediyor? Örtü altı tarım arazisi ne işe yarıyor? Örtü altı tarım arazisi nedir? İşte ayrıntıları...
 • Tarımsal iskan
  Tarımsal iskan nedir?
  2013-07-18 16:32:31
  Bir aileye tarım arazisi verilmesi ile söz konusu olan tarımsal iskan nedir? Tarımsal iskan tanımlaması ve konu ile ilgili kanun hükümleri için haberimizi inceleyebilirsiniz...

tarım sigortaları nedir

tarım sigortaları

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

 

TARIM SİGORTALARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ!

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu çerçevesinde akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esasların belirlenmesidir.


Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu kapsamında akdedilecek tarım sigortası sözleşmelerinin tabi olacağı esaslar çerçevesinde, sigorta poliçeleri, tarife ve talimatlar, sigorta ettirenin bilgilendirilmesi ve sözleşmelere ilişkin bilgilerin toplanmasına ilişkin hususları kapsar.


Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 18 inci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakanı,

b) Havuz: Tarım Sigortaları Havuzunu,

c) Kanun: 14/6/2005 tarihli ve 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununu,

ç) Kurul: Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulunu,

d) Müsteşarlık: Hazine Müsteşarlığını,

e) Sigorta şirketi:...