tarım sigortası primi


tarım sigortası primi

tarım sigortası

KANUN

TARIM SİGORTALARI KANUNU!


Kanun No. 5363                                                          

Kabul Tarihi : 14.6.2005


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar


             Amaç

             MADDE 1. — Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda belirtilen riskler nedeniyle uğrayacağı zararların tazmin edilmesini temin etmek üzere, tarım sigortaları uygulamasına ilişkin usûl ve esasların belirlenmesidir.


             Kapsam

             MADDE 2. — Bu Kanun; Havuzun kuruluşu, Havuz tarafından teminat altına alınacak riskler, Havuzun gelir ve giderleri, prim ve hasar fazlası desteği, sigorta sözleşmeleri, reasürans sağlanması ve  sigorta şirketlerinin...