Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi


Taşınmaz mal zilyetliğine yapılan tecavüzlerin önlenmesi

Taşınmaz mal zilyetliğine

Yönetmelik!


Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik


MADDE 1 — 31/7/1985 tarihli ve 18828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki iki fıkra ilave edilmiştir.


“Zilyede teslim edilecek taşınmaz mal kilitli veya kapalı ise, açılması zorunludur.

İnfaz mahallinde hazır bulunan mütecaviz veya vekilinden, bunlar yoksa aile efradından veya işçilerinden reşit olan kişilerden taşınmaz malı açması istenir, gerekirse zorla açtırılır. Bunların mümkün olmaması halinde, infaz memuru tarafından tutanağa geçirilmek suretiyle kilit ve her türlü tertibin kırılarak açtırılması temin edilir.”


MADDE 2 —Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i)bendinden sonra gelmek üzere...