Hükümet konaklarının işleri İçişleri Bakanlığı'na devredildi

Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma  görevi, Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına  devredildi  

Hükümet konaklarının işleri İçişleri Bakanlığı'na devredildi

Sigara cezaları hariç, tebliğ edilmemiş 120  TL"nin altındaki para cezaları tahsil edilmeyecek; vergi borcunu ödemeyen ya da
 bu nedenle hakkında ihtiyati haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 maddesi kabul edilen 'torba  tasarıya' göre, sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik  sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi ve  topluluk sigortası primi, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı  payı, borç asılları ile bu alacaklara, ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu  yana TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu  alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.

Sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenler de bu kapsama alınıyor. Tahakkuk ettiği halde dava açılmış veya dava açma süresi sona ermemiş  olan idari para cezası asıllarının yüzde 25"i ile bu tutara ödeme sürelerinin  bittiği tarihten itibaren TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın, idari para cezası asıllarının kalan yüzde 75"i ile idari  para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi feri alacaklarının  tamamının tahsilinden vazgeçilecek.  30 Haziran 2010 tarihine kadar, biten özel nitelikteki inşaatlar ile  ihale konusu işlere ilişkin; ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda  bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden TEFE-TÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksiti tutarın işverene tebliğ edilmesinden  sonraki ikinci aydan başlamak üzere ödenmesi halinde, alacaklara uygulanan  gecikme cezası gibi feri alacakların tahsili yapılmayacak. Bu düzenlemeden  yararlanmak isteyenlerin, dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartı  aranacak.

Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden  yapılandırma haklarını kaybedenlerden; yapılandırmaları 12 taksite kadar yapılmış  olanların, ödenmemiş taksit sayısı 4"ten fazla olmayanların, yapılandırılmaları  24 taksite kadar yapılmış olanların, ödenmemiş taksit sayısı 8"den fazla  olmayanların başvurmaları halinde, bozulan yeniden yapılandırmaları ihya  edilecek. Ancak ödeme yükümlülüklerinin 3 aylık süre içinde tam olarak yerine  getirilememesi halinde yeniden yapılandırma hakkı aybedilecek ve yapılandırma işlemi de iptal edilecek.

ALACAKLARDAN VAZGEçİLMESİ
Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120  TL"nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün  mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak.   Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek,  tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31  Aralık 2004 tarihinden önce olduğu halde ödenmemiş olan alacakların türü, dönemi,  asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 100 lirayı aşmayan asli  alacaklar ve feri alacaklar ile aslı ödenmiş feri alacaklardan tutarı 100 lirayı  aşmayanlar tahsil edilmeyecek. Gümrük Müsteşarlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilmekte olan,  vadesi 31 Temmuz 2010 tarihinden önceki alacakların 50 lirayı aşmayanlarının da  tahsilinden vazgeçiliyor.  65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık  Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında almakta oldukları aylıkları yüzde 50 fazlası  ile geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş  tutarlar alınmayacak.

31 Temmuz 2010"dan önce ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası  primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50  lirayı aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme  cezası ve gecikme zammı gibi ferilerinin ve aslı ödenmiş olan feri alacaklardan  tutarı 50 lirayı aşmayanlar tahsil edilmeyecek.Kamu idarelerince ödenmesi gereken genel sağlık sigortalılarına ilişkin  genel sağlık sigortası primleri ile İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması  gerekip de Türkiye İş Kurumu tarafından SGK"ya ödenmemiş sigorta primlerinin,  gecikme cezası ve gecikme zamları silinecek. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü  yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor.

YENİDEN YAPILANDIRILAN ALACAKLAR
Tasarıyla yeniden yapılandırılan alacaklar şöyle:
                -TRT"ye olan elektrik enerjisi satış bedeli payı ve bandrol ücretleri
 borçları
                -KOSGEB alacakları, TEDAşž veya bu şirketin hissedarı olduğu elektrik
 dağıtım şirketlerinin elektrik tüketiminden kaynaklanan alacakları
                -Organize Sanayi Bölgelerinde faaliyet gösterenlerin elektrik, doğalgaz,
 su ve yönetim aidat borçları, afet kredileri hariç Geliştirme ve Destekleme Fonu
 kaynaklı alacaklar
                -çevre ve Orman Bakanlığınca orman köylülerince oluşturulan
 kooperatiflere kullandırılan krediler, sulama kooperatiflerinin borçları
                -Kültür ve Turizm Bakanlığınca kültür varlıklarının korunması, bakım ve
 onarımı amacıyla kullandırılan krediler
                -Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tarımsal amaçlı kooperatiflere veya
 ortaklarına verilen kredi alacakları, ilgili kanunca arazi dağıtılanların
 ödemedikleri arazi bedelleri, sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinin
 tarımsal sulama faaliyetlerinden kaynaklanan alacakları, orman sayılan yerler
                -Hazine"nin özel mülkiyetinde veya devletin hüküm ve tasarrufu altında
 bulunan taşınmazlar hakkında yapılan kesin izin, kesin tahsis, kullandırma
 kararı, irtifak hakkı, kullanma izni ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan ve
 vadesi 30 Kasım 2010"da geldiği halde ödenmemiş olan kullanım bedelleri ve
 hasılat, ticari kar payları, orman köylülerini kalkındırma geliri, arazi tahsis,
 ağaçlandırma, ağaçlandırma ve erozyon kontrol, yüzde 3 proje ve toprak
 bedelleri
                -SGK"nın taşınmazlarının ödenmemiş kira bedeli, il özel idareleri,
 belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50"den fazlası
 bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazların kullanım bedelleri
 ve hasılat payları alacakları
                -Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların kira
 bedelleri, işveren ve üçüncü şahısların, iş kazası, meslek hastalığı, malullük,
 ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu
 kişilere yönelik ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçları
                -Özel radyo ve televizyon kuruluşlarınca ödenmeyen yıllık brüt reklam
 gelirlerinden alınan yüzde 5"lik pay ile eğitime katkı payı
                -Her kademedeki askeri okullar ile Emniyet teşkilatında görevlendirilmek
 üzere her kademedeki eğitim kurumlarında okutulanlardan öğrencilikle ilişiği
 kesilenler, mezun olanlar, bunların dışındaki eğitim kurumlarında devlet hesabına
 okutulup da mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin ödenmemiş öğrenim
 giderlerine ilişkin tazminat tutarları
                -TMO tarafından FİSKOBİRLİK"e ödenmeyen alacaklar, kalkınma ajanslarının
 il özel idareleri, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarından olan alacakları,
 SGK"ca fazla veya yersiz ödendiği tespit edilen ve tahsil edilmesi gereken gelir
 ve aylıklara ilişkin borçlar.

AİDAT BORçLARINDA KOLAYLIK-
TOBB aidat borçları, esnaf ve sanatkarların üyesi oldukları odalara,  odaların birlik üyesi oldukları federasyonlara, birlik ve federasyonların  konfederasyonlara olan aidat ve katılma payı borçları, avukatların ve stajyer  avukatların baro kesenekleri ile staj kredisi borçları, üyelerin odalara ve  odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve eminli Mali Müşavirler  Odaları Birliğine olan aidat ve birlik payı borçları, ihracatçıların üyesi  oldukları ihracatçı birliklerine olan üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeleri  halinde, faiz, gecikme faizi, gecikme zammı alınmayacak.   Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur"lulara genel sağlık sigortasından  yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde 60  günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunmakla  birlikte ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek. Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine dayanarak  inşa edilip, satın alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım  indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tasarının yasalaşmasından  önceki dönemler de dahil olmak üzere, bu kapsamda tarhiyat yapılmayacak,  yapılanlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.  Her kabahat için 145 liranın altında kalan idari para cezaları tebliğ  edilmeyecek. Tebliğ edilmesi halinde, faiz, gecikme faizi ve zammı alınmayacak.

ÖDEME KOşžULLARI
Düzenlemeden yararlanmak isteyen borçlular; tasarının kanunlaşıp  yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar ilgili idarelere başvuracak.  Ödenecek tutarların ilk taksiti, kanunun yayım tarihini izleyen 3. aydan,  SGK"ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise 4. aydan  başlayacak. Ödemeler, 2"şer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte
 ödenecek.

İl özel idareleri, belediyeler, spor kulüpleri ve orman köylüleri ile  çiftçilerin ödeme süreleri ise 2"şer aylık dönemler halinde azami 36 eşit  taksitle olacak. Ödemeler kredi kartıyla da yapılabilecek. Ancak bunun için  Maliye Bakanlığı ve SGK"ya bağlı tahsil dairelerine yapılacak ödemelerin ilgili  kanuna göre uygun görülmesi gerekecek. Sosyal güvenlik prim alacakları yapılandırmaları devam edenler hariç,  tasarı kapsamına giren alacakların, ilgili kanunlar uyarınca tecil edilip de  tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için  borçlular, talep etmeleri halinde düzenlemeden yararlanabilecek.

BAZI KANUNLARDAKİ PARA CEZALARI
Askerlik Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu,  Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında  Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu  Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat  ve Görevleri Hakkında Kanunda belirtilen idari para cezaları, fiilin işlendiği  tarihi takip eden takvim yılının son gününe kadar tebliğ edilmediği takdirde  idari yaptırım kararı verilemeyecek. Deniz taşıma araçları ile yüzer tesis ve araçların imal ve inşasıyla  ilgili olarak yapılacak teslim ve hizmetler, KDV"den muaf tutulacak. Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz  teslimlerinde KDV"den muaf olma tarihi ile Türkiye Jokey Kulübünce organize  edilen yarışmalara katılan atların jokeyleri, jokey yamakları ve antrenörlerine  ücret olarak yapılan ödemeler üzerinden yüzde 20 oranında gelir vergisi  tevkifatının yapılacağı tarih, 31 Aralık 2010"dan 31 Aralık 2015"e kadar  uzatıldı. Hükümet konaklarını yapma, satın alma, kiralama ve onarımlarını yapma  görevi, Milli  Emlak  Genel Müdürlüğünden alınarak İçişleri Bakanlığına  devredildi. İlgili kanunun, Vergi Usul Kanunu ile Gümrük Kanunu kapsamındaki amme  alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını, ödeme emrinin tebliğ tarihini takip  eden 7 gün içerisinde ödemeyen ya da bu lacaklar nedeniyle hakkında ihtiyati  haciz kararı verilen borçlunun yurt dışına çıkışının engellenmesi hükmü tasarıdan  çıkarıldı. Böylece, vergi borcunu ödemeyen ya da bu nedenle hakkında ihtiyati  haciz kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilecek. Bakanlar Kurulu, başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini, bir aya kadar  uzatabilecek. Tasarıya, 2 yeni madde eklendi. Buna göre, mükelleflerin işyerlerine vergi levhası asma zorunluluğu  kaldırılıyor ve sadece bulundurma zorunluluğu getiriliyor.   Bakanlar Kurulu, her bir il grubu için yatırıma katkı oranını yüzde 55"i,  yatırım tutarı 50 milyon TL"yi aşan büyük ölçekli yatırımlarda ise yüzde 65"i  geçmemek üzere yeniden tespit edebilecek. Komisyon, çalışmalarına 4 Ocak Salı günü devam edecek.
AA

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ