Iğdır'daki Ahmet Ertaş sitesinde 646 bin TL'ye 3 işyeri!

T.C. Merkez / Iğdır İcra Dairesi, İğdır ili Merkez Baharlı Mahallesinde bulunan Ahmet Ertaş sitesindeki üç işyerini toplam 646 bin 867,92 TL muhammen bedelle ayrı ayrı satışa çıkardı. Satış, 28 Ağustos 2012 Salı günü yapılacak

 Iğdır'daki Ahmet Ertaş sitesinde 646 bin TL'ye 3 işyeri!

Kategori: İhale

T.C. MERKEZ/IĞDIR İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/69 TLMT.


Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafi:

Satılmasına karar verilen gayrimenkullerin vasıfları;


TAŞINMAZLARIN CİNSİ VE VASIFLARI:


A1 Taşınmaz İğdır ili Merkez Baharlı Mah. 2106 ada 8 parselde bodrum+zemin+3 normal kat+teras katlı betonarme yapının zemin katında bulunan 1 bağımsız bölüm numaralı dükkândır. Değerlemeye konu dükkânın olduğu parsel 3052,37 m2 alanlıdır. Dükkân 59,40 m2 alanlı olup, 299,68 m2 alanlı eklenti deposu vardır. 74/3059 arsa payına sahiptir. Hissesine 73,84 m2 arsa payı düşmektedir. Değerlemeye konu gayrimenkul Tansu Çiller Caddesi üzerindeki (Vali Yolu olarak bilinen cadde) Vali Kona- ğı’m 150 metre geçtikten hemen sonra sağ kolda bulunan Ahmet ERTAŞ sitesindeki A blok olarak bilinen binanın zemin katında bulunmaktadır. Her türlü elektrik, su, kanalizasyon vb. yeraltı ve yerüstü hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın 345.478,40 TL toplam muhammen bedel üzerinden birinci artırmanın İğdır Adliyesi-giriş kapısı önünde (vatandaş giriş kapısı) 28/08/2012 Salı günü: 10.00-10.10 saatleri arasında açık artırma sureti ile satış yapılacaktır. Satış bedeli üzerinden % 18 KDV alıcıdan tahsil edilecektir.

B/ Taşınmaz İğdır ili Merkez Baharlı Mah. 2106 ada 8 parselde bodrum+zemin+3 normal kat+teras katlı betonarme yapının zemin katında bulunan 2 bağımsız bölüm numaralı dükkândır. Değerlemeye konu dükkânın olduğu parsel 3052,37 m2 alanlıdır. Dükkân 42,11 m2 alanlı olup, 63/3059 arsa payına sahiptir. Hissesine 62,86 m2 arsa payı düşmektedir. Değerlemeye konu gayrimenkul Tansu Çiller Caddesi üzerindeki (Vali Yolu olarak bilinen cadde) Vali Konağı’nı 150 metre geçtikten hemen sonra sağ kolda bulunan Ahmet ERTAŞ sitesindeki A blok olarak bilinen binanın zemin katında bulunmaktadır. Her türlü elektrik, su, kanalizasyon vb. yeraltı ve yerüstü hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın 151.354,76 TL toplam muhammen bedel üzerinden birinci artırmanın İğdır Adliyesi -giriş kapısı önünde (vatandaş giriş kapısı) 28/08/2012 salı günü: 10.20-10.30 saatleri arasında açık artırma sureti ile satış yapılacaktır. Satış bedeli üzerinden % 18 KDV alıcıdan tahsil edilecektir.

d Taşınmaz İğdır ili Merkez Baharlı Mah. 2106 ada 8 parselde bodrum+zemin+3 normal kat+teras katlı betonarme yapının zemin katında bulunan 3 bağımsız bölüm numaralı dükkândır. Değerlemeye konu dükkânın olduğu parsel 3052,37 m2 alanlıdır. Dükkân 41,56 m2 alanlı olup, 63/3059 arsa payına sahiptir. Hissesine 62,86 m2 arsa payı düşmektedir. Değerlemeye konu gayrimenkul Tansu Çiller Caddesi üzerindeki (Vali Yolu olarak bilinen cadde) Vali Konağı’nı 150 metre geçtikten hemen sonra sağ kolda bulunan Ahmet ERTAŞ sitesindeki A blok olarak bilinen binanın zemin katında bulunmaktadır. Her türlü elektrik, su, kanalizasyon vb. yeraltı ve yerüstü hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın 150.034,76 TL toplam muhammen bedel üzerinden birinci artırmanın Iğdır Adliyesi-giriş kapısı önünde (vatandaş giriş kapısı) 28/08/2012 Salı günü: 10.40-10.50 saatleri arasında açık artırma sureti ile satış yapılacaktır. Satış bedeli üzerinden % 18 KDV alıcıdan tahsil edilecektir.

1- Yukarıda belirtilen taşınmazların açık artırma suretiyle birinci artırma günü artırma bedeli taşınmazların muhammen bedelinin % 60 bedeli ile rüçhanlı alacaklıların alacaklarının toplamı, satış masrafları, taşınmazların aynından doğan vergi borcu miktarı, 1/2 tapu harcı ile şartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diğer vergi ve giderler toplamı ile paylaştırma masrafları toplamını bulmadığı taktirde, en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydı ile artırmanın 10 gün daha uzatılmış olduğu ve daha önce belirtilen ikinci satış günü olan 07/09/2012 günü aynı yer ve saatler arasında ikinci artırma % 40 ile rüçhanlı alacaklıların alacaklarının toplamı, satış masraftan taşınmazın aynından doğan vergi borcu miktan, 1/2 tapu harcı bedeli, paylaştırma (sıra cetveli) giderleri ile şartname ve ilanda ihale bedelinden ödenmesine karar verilen diğer vergi ve giderler toplamını geçmesi halinde ihalenin yapılacağı yukarıda belirtilen miktarlarda teklif yapılmadığı taktirde satış talebi düşecektir. Satış tarihlerinin tatile isabet etmesi halinde ilk iş günü mesai satış günü olarak yapılacağına karar verilmiştir.

2- Artırmalara iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, ihale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, % 18 KDV alıcıya aittir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İşbu ilan metni gayrimenkul tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlannın tapuda kayıtlı adreslerine tebliği ile yetilinip adresin tapu kayıtlannda olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz. Gazetedeki tebligat ilan yerine geçer. (İİY. M.21, 150; Teb. Y.M.34; HUMY. M. 114; İİY. Yön. M.46)

5- Satış bedeli ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İİK.’nin 133. mad. gereğince ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefillere teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Taşınmazlan satın alanlar ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal veya İİK.’nin 130. maddesine göre verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren müdürlüğümüzde herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Yukarıda yazılı Iğdır ili Merkez Baharlı Mah 2106 ada 8 parselde bodrum+zemin+3 normal kat+teras katlı betonarme yapının zemin katında bulunan, 1 bağımsız bölüm numaralı dükkân, 2 bağımsız bölüm numaralı dükkân ve 3 bağımsız bölüm numaralı dükkânlar için tapu kaydının taşınmaz şerh/beyan/irtifak kısmında 16/09/2009 tarih 5620 yevmiye numarası ile; “MİT Müsteşarlığı taşınmazlan üzerinde olup, yabancı uyruklu kişiler ile kendi kanunlan ile kurulmuş yabancı tüzel kişiler taşınmazlar üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinimleri yasaktır” şerhi işlenmiştir.

9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin İğdır İcra Müdürlüğü’nün 2011/69 Tal. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları, ilan, belediye ve adliye ilan panosu ile Iğdır Adliye Sarayı www.igdir@adalet.gov.tr internet sitesinden de bilgi sahibi olunabilir. İlanın alakadarlara tebliğine aynca ilgililere yapılan tebligatların bila dönmesi halinde satış ilanının İİK.’nin 127. maddesi gereğince tebliğ edilmiş sayılacaktır. Adlarına tebligat yapılamayan ilgililere gazete ilanı tebligat yerine geçerlidir, ilan olunur. 15/06/2012

(İc. İf. K. 126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


İlan için tıklayın!


emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ