Göktürk'teki Panorama Evleri'nde 740 bin TL'den daire! İcradan!

T.C. İstanbul 10. İcra Müdürlüğü, İstanbul ili Eyüp ilçesi Göktürk köyündeki Panorama Evleri'nde bulunan daireyi 470 bin TL'den satışa çıkardı. Satış, 26 Haziran 2012 Salı günü 15:00-15:10 saatleri arasında yapılacak

 Göktürk'teki Panorama Evleri'nde 740 bin TL'den daire! İcradan!

Kategori: İhale
Verilen ilan şöyle; 


10.  İstanbul  10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRIMENKÜLÜN AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/8 ESAS

Borçtan dolayı ipotekli bulunan ve satışına karar verilen, tapu kaydı, evsafı, değeri önemli özellikleri ile satış şartlan aşağıda belirlilen taşınmaz müdürlüğümüzde açık arttırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

TAPU KAYDI: İstanbul ili, Eyüp İçesi, Göktürk Köyü, 4 pafta, 1648 parsel, 22/2130 arsa paylı, A-3 Blok 3. Kat, 8 Bağımsız bölüm numaralı Mesken İMAR DURUMU: Eyüp Belediye Başkanlığı imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 16.06.2012 tarihli S-429 sayılı yazılan ile; Eyüp ilçesi, Göktürk Mahallesi, 4 pafta, 1648 parsel sayılı yer, 19.06.2003 t.t.1i 1/1000 ölçekli Göktürk Uygulama imar Planında Blok nizam H=15.50 m. yapılanmalı konut alanında kalmaktadır.

HALİHAZIR DURUMU VE EVSAFI: Eyüp İlçesi-Göklürk Merkez mahallesi İstanbul caddesi panayır çayın sokak No. 2 adresinde bulunan 4 pafta, 1648 parsel sayılı ve 14428.12 m2 miktarlı arsa üzerindeki Panaroma evlerindeki A3 blokun 3. katında bulunan 22/2130 arsa paylı 8 numaralı dairenin tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Kıymet takdiri istenen ana taşınmaz bitişik nizam olarak inşa edilmiştir. Bina Panayır çayın sokağa cephelidir. Binaya sokak cephesinden girilmektedir. Binanın her katında 2 adet daire vardır. Merpen basamaklan ve sahanlıkları seramik kaplıdır. Apartman bodrum+zemin+6 normal katlıdır. Dış cephesi Aklilik boya kaplıdır. Binada elektrik-su ve doğalgaz vardır. Kıymet takdiri istenen, tamamı borçlu adına tapulu olan A3 blok 3. kat 8 numaralı daire Panayır Çayırı sokağa cephelidir. Dairede borçlunun ailesi ile birlikte ikamet ettiği tespit edildi. Yönetim biriminden ve daire sahibinden biigi alınarak değer tespiti yapıldı. Dairede 1 adet salon+3 adet yatak odası + mutfak + banyo-wc + banyo-wc vardır. Salon ve odaların zemini laminat parke ıslak zeminler seramik kaplıdır. Pencereler PVC, iç kapılar ahşap doğramadır. Duvarlar plastik boyalıdır. İsıtma doğaigazla sağlanmaktadır. Daire 150 m2 kadardır. Değerinin tespiti istenen taşınmaz İstanbul'un merkezi yerlerinden olan Eyüp-Göktürk Merkez Mahallesi Panayır çayın sokağa cepheli, İstanbul caddesine-Shell istasyonuna çok yakın, Göktürk caddesine ve Göktürk Mahalle muhtarlığına yakın mesafededir. Ana arter minibüs ve İ.E.IT ile ulaşımı çok kolay olan bir yerdedir. Her türlü Belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır.

MUHAMMEN KIYMETİ: Taşınmaz kesinleşen kıymet takdirine göre; taşınmazın değeri toplam 740.000,00- TL muhammen bedelle satışa arz edilecektir.

SATIŞ ŞARTLARI:

1- Yukarda açık tapu kaydı, imar ve halihazır durumu ve kıymeti belirtilen taşınmazın; 1. Satışı 26/06/2012 günü saat 15:00 -15:10 arasında; İstanbul 10. icra Müdürlüğünde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alaeaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 06/07/2012 günü aynı saate ve yerde ikinci artırmaya çıkanlacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok artırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına ıtiçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2 - Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20’si nispetinde pey akçesi (Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 SK'nun 1. Maddesine göre “döviz" teminat olarak kabul edilemeyeceğinden nakit Türk Parası alınacaktır.) Veya bu miktar kadar milli bir bankanın "şartsız-kesin ve süresiz" teminat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verebilir. KDV, eğitime katkı payı, ihale damga pulu tapu harç ve masrafa, tahliye ve teslim masraflan alıcıya aittir. Satış tarihi itibariyle varsa gayrimenkulün aynına ilişkin birikmiş  Emlak  ve vergi borçlan, tellaliye ve tapu satım harcı borçluya ait olup, satış bedelinden iade olunur.

3 - ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.) Bu taşınmaz üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafla dair olan iddi-alarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- Alıcı ihaleye alacağa mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydı ile ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedeli derhal veya İİK130. maddesine göre verilen süre içerisinde nakden ödemek zorundadır.

5- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermez ise ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedel ile almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkanlır. Bu arttırma ilgililere tebliğ edilmeyip yalnızca satıştan en az 7 gün önce yapılacak ilanla yetinilir.

6- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcalar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark¬tan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden miiteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu-nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

7- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daire açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktan, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarda yazılı dosya numarasıyla

Müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur.

9- Satış ilanı ilgililerin dosya ve tapu kaydında yazılı adreslerine tebliğe gönderilmiş olup adrese tebligat yapılmaması, halinde ilgililer ve adresleri bilinmeyen için de iş bu ' satış ilanının, Hanen tebligat yerine kaim olacağı ilan oluinur. (Adresi tapuda kayıtlı olmayan alakadarlar için aynca adres tahkiki yapılmayacaktır.)

BASIN: 31598 (www.bik.gov.tr)


İlan için tıklayın!

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ