İzmir Defterdarlığı İzmir'de arsa ve tarla satacak!

İzmir Defterdarlığı, İzmir ili Menderes, Narkıdere ve Urla'da bulnan arsa ve tarlayı satacak. Satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Balçova Emlak Müdürlüğüne (Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Binası 4.Kat Konak) müracaatla bedelsiz olarak gör

İzmir Defterdarlığı İzmir'de arsa ve tarla satacak!

İzmir Defterdarlığı tarafından verilen ilan şöyle;  

İZMİR DEFTERDARLIĞI SATIşžI YAPILACAK TAşžINMAZIN ÖZELLİĞİ

1-  Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile belirtilen muhammen bedeller üzerinden Hükümet Konağı C Blok Kat:4 Konak / İZMİR adresinde bulunan Balçova  Emlak  Müdürlüğü hizmet odasında yapılacaktır.

2-  İhaleye katılacak isteklilerin; yasal yerleşim sahibi olmaları, tebligat için Türkiyede adres göstermeleri, gerçek kişilerin TC kimlik numarasını tüzel kişilerin ise vergi kimlik numaraşnı bildirmeleri, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğünce verilen geçici teminat makbuzunu veya Banka Geçici Teminat Mektubunu (süresiz), yasal yerleşim belgesi, ve T.C. kimlik numarasını gösterir nüfus
cüzdan suretini , tüzel kişiler adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından4/e yahut benzeri mesleki kuruluştan 2011 yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletname ve nüfus cüzdan sureti ile, özel kişiler adına ihaleye gireceklerin; nüfus cüzdan sureti, yasal yerleşim belgesi ve Noter tasdikli vekaletname örneği,Kamu Tüzel Kişileri adına ihaleye katılacakların ise ayrıca tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belge ile birlikte ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca, ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla teklif mektupları ile istenilen belgeler iadeli taahhütlü posta ile gönderilebilir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

3-  Geçici teminatın bankalardan alınacak 'Geçici Teminat Mektubu' ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27'nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayınlanmış 'Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik ' hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.

4-  4706 sayılı yasa uyarınca Hazineye ait taşınmazların satış ihale bedelleri KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesnadır. Ayrıca, satışı yapılan taşınmaz, 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.

5-  İstenilmesi halinde alıcıları tarafından satış ihale bedeli defaten (peşin) ödeneceği gibi, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL, bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçtiği takdirde satış ihale bedelinin 1/4'ü peşin, geri kalan kısmı ise kanuni faiz uygulanmak suretiyle iki ( 2 ) yılda ve sekiz ( 8) eşit taksitle ödeme kolaylığı getirilmiştir.

6-  Taşınmazların satış şartnamesi ve ekleri mesai saatleri içinde Balçova Emlak Müdürlüğüne (Hükümet Konağı C Blok Defterdarlık Binası 4.Kat Konak) müracaatla bedelsiz olarak görülebilir.

7-  Komisyon ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.

8-  Bu ihaleye ilişkin bilgiler, www.izmirdefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm
ihale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.

İlan olunur.

İzmir Defterdarlığı tarafından verilen ilan

 

emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ