Kamulaştırmada ağaç bedelleri!

Kamulaştırma Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre, başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında ağaçların bedelleri neye göre ödeniyor? İşte yanıtı...

Kamulaştırmada ağaç bedelleri!

Kategori: Emlak Terimleri

Kamulaştırmada ağaç bedelleri!

Kamulaştırma Kanunu kapsamında yer alan esaslara göre, başkası adına tapulu, sahipsiz ve/veya zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırmasında binaların asgari levazım bedeli, ağaçların ise 11 inci madde çerçevesinde takdir olunan bedeli zilyedine ödenir. 


Hakların sınırlandırılması ve mülkiyetin idareye geçmesi 

Madde 25 – (DeğiĢik: 24/4/2001 - 4650/14 md.) 

Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesi bakımından kamulaştırma işlemi, mal sahibi için 10 uncu madde uyarınca mahkemece yapılan tebligatla başlar. Mülkiyetin idareye geçmesi, mahkemece verilen tescil kararı ile olur. 


Mahkemece verilen tescil kararı tarihinden itibaren taşınmaz mal sahibinin, kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim yapmak veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek gibi kullanma hakları kalkar. Bundan sonra yapılanların değeri dikkate alınmaz. 


(Ek fıkra: 12/7/2013-6495/27 md.) Baraj, sulama şebekeleri ve boru hatları, karayolu, demiryolu, liman ve havaalanı gibi gelecek yıllara sari büyük projelerde kamu yararı kararı kamulaştırılacak taşınmazların bulunduğu mahalle ve/veya köy muhtarlığında on beş gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Kamu yararı kararının ilan süresinin bitiminden itibaren, kamulaştırılacak taşınmazlar üzerine yapılan sabit tesisler ile dikilen ağaçların bedeli, kamulaştırma bedelinin tespitinde dikkate alınmaz. 


Taşınmazlardaki bu sınırlama ilan tarihinin bitiminden itibaren beş yılı geçemez. Kamulaştırmada vekalet ücreti!
Kamulaştırmada uzlaşma!emlakkulisi yasal uyarı

Etiketler
GÜNDEM
KATEGORİNİN DİĞER HABERLERİ